LROT LROT

Wskaźniki

Rozwiń obszar z listy:
 • Ludność i rynek pracy
 • Zaznacz wszystkie w obszarze
 • Liczba ludności – ogółem (osoby)
 • Gęstość zaludnienia (osób/km2)
 • Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym (osoby)
 • Przyrost naturalny (liczba)
 • Wskaźnik aktywności zawodowej wg BAEL (%)
 • Wskaźnik zatrudnienia wg BAEL (%)
 • Stopa bezrobocia rejestrowanego (%)
 • Stopa bezrobocia wg BAEL (%)
 • Udział ludności uczestniczącej w kształceniu ustawicznym (%)
 • Udział osób bezrobotnych bez doświadczenia zawodowego wśród bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy (%)
 • Udział osób bez kwalifikacji zawodowych wśród bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy (%)
 • Udział długotrwale bezrobotnych wśród bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy (%)
 • Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wieku 16-64 lata wg BAEL (%)
 • Udział osób niepełnosprawnych wśród bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy (%)
 • Polityka społeczna
 • Zaznacz wszystkie w obszarze
 • Przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na 1 osobę ()
 • Placówki socjalizacyjne opiekuńczo wychowawcze (liczba)
 • Korzystający ze środowiskowej pomocy społecznej (osoby)
 • Osoby korzystające ze świadczeń pomocy społecznej (osoby/10 tys. ludności)
 • Liczba podmiotów III sektora wg REGON - fundacje (liczba)
 • Liczba podmiotów III sektora wg REGON - spółdzielnie (liczba)
 • Liczba podmiotów III sektora wg REGON - stowarzyszenia i organizacje społeczne (liczba)
 • Przedsiębiorczość i innowacje
 • Zaznacz wszystkie w obszarze
 • Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON na 10 tys. ludności (jednostka gospodarcza)
 • Spółki z kapitałem zagranicznym na 10 tys. ludności (jednostki gospodarcze)
 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (osoby)
 • Nakłady inwestycyjne w gospodarce narodowej w przeliczeniu na 1 mieszkańca ()
 • Nakłady na działalność B+R (ceny bieżące) w przeliczeniu na 1 mieszkańca ()
 • Wynalazki zgłoszone (liczba)
 • Udzielone patenty (liczba)
 • Udział produkcji sprzedanej wyrobów nowych lub istotnie ulepszonych w % produkcji sprzedanej wyrobów ogółem (%)
 • Przedsiębiorstwa, które poniosły nakłady na działalność innowacyjną w % przedsiębiorstw w przemyśle (%)
 • Udział przedsiębiorstw posiadających własną stronę www w liczbie przedsiębiorstw ogółem (%)
 • Studenci na 10 tys. ludności (osoby)
 • Nakłady na działalność innowacyjną w przemyśle w przeliczeniu na 1 mieszkańca (ceny bieżące) ()
 • Udział środków własnych w finansowaniu nakładów na działalność innowacyjną w przemyśle w % ogółu nakładów na działalność innowacyjną (%)
 • Udział nakładów na szkolenie personelu związane z działalnością innowacyjną w przemyśle w ogółem nakładów na działalność innowacyjną (%)
 • Ochrona i promocja zdrowia
 • Zaznacz wszystkie w obszarze
 • Liczba lekarzy i lekarzy dentystów pracujących według podstawowego miejsca pracy (osoby/10 tys. ludności)
 • Liczba pielęgniarek i położnych podstawowej opieki zdrowotnej według podstawowego miejsca pracy (osoby/10 tys. ludności)
 • Przeciętne dalsze trwanie życia mężczyzn (lata)
 • Przeciętne dalsze trwanie życia kobiet (lata)
 • Wskaźnik zgonów według przyczyn – ogółem (liczba/na 100 tys. ludności)
 • Wskaźnik zgonów według przyczyn – nowotwory (liczba/na 100 tys. ludności)
 • Wskaźnik zgonów według przyczyn – choroby układu krążenia (liczba/na 100 tys. ludności)
 • Zgony niemowląt (liczba/na 1 tys. urodzeń żywych)
 • Współczynnik dzietności ogólnej ()
 • Przeciętne miesięczne wydatki przeznaczone na zdrowie w przeliczeniu na 1 osobę w gospodarstwach domowych ()
 • Liczba łóżek w szpitalach ogólnych (liczba)
 • Liczba jednostek systemu ratownictwa medycznego w regionie (liczba)
 • Edukacja i szkolnictwo wyższe
 • Zaznacz wszystkie w obszarze
 • Współczynnik skolaryzacji brutto dla szkół podstawowych (%)
 • Współczynnik skolaryzacji brutto dla szkół gimnazjalnych (%)
 • Współczynnik skolaryzacji brutto dla liceów ogólnokształcących i profilowanych (%)
 • Współczynnik skolaryzacji brutto dla zasadniczych szkół zawodowych (%)
 • Liczba nauczycieli pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych w przeliczeniu na etaty (liczba)
 • Zdawalność egzaminów maturalnych (%)
 • Studenci na 10 tys. ludności (osoby)
 • Absolwenci szkół wyższych na 10 tys. ludności (osoby)
 • Liczba słuchaczy studiów podyplomowych (osoby)
 • Liczba uczestników studiów doktoranckich (osoby)
 • Liczba nauczycieli akademickich (osoby)
 • Infrastruktura transportu, energetyka
 • Zaznacz wszystkie w obszarze
 • Drogi publiczne o twardej nawierzchni na 100 km2 (km)
 • Drogi ekspresowe i autostrady na 100 km2 (km)
 • Pojazdy samochodowe i ciągniki ogółem (liczba)
 • Linie kolejowe ogółem na 100 km2 (km)
 • Ofiary śmiertelne w wypadkach drogowych na 100 tys. ludności (osoby)
 • Moc zainstalowana w elektrowniach ogółem (MW)
 • Produkcja energii elektrycznej ogółem (GWh)
 • Udział energii z OZE w produkcji energii elektrycznej ogółem (%)
 • Zużycie energii elektrycznej ogółem (GWh)
 • Zużycie energii elektrycznej w sektorze przemysłowym (GWh)
 • Zużycie energii elektrycznej na niskim napięciu w gospodarstwach domowych (GWh)
 • Korzystający z instalacji gazowej w % ogółu ludności - ogółem (%)
 • Korzystający z instalacji gazowej w % ogółu ludności - na wsi (%)
 • Korzystający z instalacji gazowej w % ogółu ludności - w miastach (%)
 • Przedsiębiorstwa posiadające dostęp do Internetu (%)
 • Kultura
 • Zaznacz wszystkie w obszarze
 • Liczba ludności na 1 placówkę biblioteczną (osoby)
 • Muzea ogółem (liczba)
 • Widzowie w kinach (osoby/1 tys. ludności)
 • Widzowie i słuchacze w teatrach i instytucjach muzycznych (osoby/1 tys. ludności)
 • Turystyka i sport
 • Zaznacz wszystkie w obszarze
 • Turystyczne obiekty noclegowe (obiekt)
 • Turystyczne obiekty hotelowe (obiekt)
 • Kwatery agroturystyczne ogółem (obiekt)
 • Miejsca noclegowe (liczba/na 1 tys. ludności)
 • Udzielone noclegi (liczba/na 1 tys. ludności)
 • Stopień wykorzystania miejsc noclegowych w obiektach zakwaterowania zbiorowego (%)
 • Turyści zagraniczni korzystający z noclegów (osoby)
 • Turyści z Niemiec korzystający z noclegów (osoby)
 • Ochrona środowiska
 • Zaznacz wszystkie w obszarze
 • Nakłady na środki trwałe na 1 mieszkańca służące ochronie środowiska ()
 • Emisja zanieczyszczeń gazowych (t/rok)
 • Emisja zanieczyszczeń pyłowych (t/rok)
 • Ludność korzystająca z oczyszczalni ścieków w % ogólnej liczby ludności (%)
 • Korzystający z instalacji kanalizacyjnej w % ogółu ludności w miastach (%)
 • Korzystający z instalacji kanalizacyjnej w % ogółu ludności na wsiach (%)
 • Ścieki oczyszczane biologicznie i z podwyższonym usuwaniem biogenów w % ścieków ogółem (w ciągu roku) (%)
 • Ścieki przemysłowe oczyszczane na 100 km² (dam3)
 • Ścieki komunalne oczyszczane na 100 km² (dam3)
 • Odpady wytworzone na 1 km2 (z wyłączeniem odpadów komunalnych) (t)
 • Odpady zebrane selektywnie w ciągu roku ogółem (t)
 • Powierzchnia dzikich wysypisk na 100 km2 powierzchni ogółem (m2)
 • Zużycie wody na potrzeby gospodarki narodowej i ludności w ciągu roku ogółem (dam3)
 • Korzystający z instalacji wodociągowej w % ogółu ludności ogółem (%)
 • Korzystający z instalacji wodociągowej w % ogółu ludności w miastach (%)
 • Korzystający z instalacji wodociągowej w % ogółu ludności na wsiach (%)
 • Udział obszarów prawnie chronionych w powierzchni ogółem (%)
 • Lesistość w % powierzchni (%)
 • Rolnictwo
 • Zaznacz wszystkie w obszarze
 • Pogłowie zwierząt na 100 ha użytków rolnych – bydło (stan w czerwcu) (szt.)
 • Pogłowie zwierząt na 100 ha użytków rolnych - trzoda chlewna (stan w końcu lipca) (szt.)
 • Produkcja zwierzęca na 1 ha użytków rolnych – mleko (l)
 • Produkcja zwierzęca na 1 ha użytków rolnych – produkcja żywca rzeźnego (w przeliczeniu na mięso) (kg)
 • Produkcja roślinna, zboża ogółem plony z 1 ha (dt)
 • Użytki rolne w % powierzchni ogólnej (ha)
 • Wskaźniki monitorujące SRWL 2020
 • Zaznacz wszystkie w obszarze
 • Wskaźnik zatrudnienia wg BAEL (%)
 • Przeciętne dalsze trwanie życia kobiet (lata)
 • Przeciętne dalsze trwanie życia mężczyzn (lata)
 • Stopień wykorzystania miejsc noclegowych w obiektach zakwaterowania zbiorowego (%)
 • Udział energii z OZE w produkcji energii elektrycznej ogółem (%)
 • Stopa bezrobocia wg BAEL (%)
 • Ludność korzystająca z oczyszczalni ścieków w % ogólnej liczby ludności (%)

Zasięg przestrzenny

woj. łódzkie
woj. mazowieckie
woj. małopolskie
woj. śląskie
woj. lubelskie
woj. podkarpackie
woj. podlaskie
woj. świętokrzyskie
woj. lubuskie
woj. wielkopolskie
woj. zachodniopomorskie
woj. dolnośląskie
woj. opolskie
woj. kujawsko-pomorskie
woj. pomorskie
woj. warmińsko-mazurskie

Okres

2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego