Rada ds. Rozwoju

Regionalne Forum Terytorialne - Rada ds. Rozwoju Województwa Lubuskiego

Regionalne Forum Terytorialne - Rada ds. Rozwoju Województwa Lubuskiego

Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020. Regiony, Miasta, Obszary wiejskie wprowadziła zapisy o budowaniu wojewódzkich platform współpracy z partnerami działającymi na rzecz rozwoju regionalnego, m.in. w drodze powołania Regionalnego Forum Terytorialnego lub ciała o podobnym charakterze w celu stymulowania dyskusji strategicznej na temat celów, kierunków i efektów polityki regionalnej oraz zapewnienia wymiany informacji i doświadczeń między aktorami polityki regionalnej z obszaru województwa.

W województwie lubuskim ww. zadania realizuje powołana 17 listopada 2009 r. uchwałą Zarządu Województwa Lubuskiego Rada do spraw rozwoju województwa lubuskiego. Jest ona organem opiniodawczo-doradczym Zarządu w zakresie planowania rozwoju województwa lubuskiego, opiniowania ważnych inicjatyw wspierających rozwój regionu oraz stymulującym strategiczną dyskusję na temat celów, kierunków i form realizacji polityki regionalnej w województwie lubuskim. Rada wyraża również opinie w zakresie aktualnych priorytetów rozwoju województwa i ich zgodności z zapisami dokumentów strategicznych kraju, współpracy przy opracowywaniu i wdrażaniu aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego, w jej monitorowaniu i ewaluacji.

Członkami Rady są przedstawiciele najważniejszych w regionie instytucji współodpowiedzialnych za rozwój województwa lubuskiego, w tym m.in.: administracji rządowej i samorządowej, organizacji pozarządowych, uczelni wyższych, jednostek badawczo-rozwojowych oraz organizacji zrzeszających lubuskich przedsiębiorców.

W dniu 19 listopada 2012 r. Sejmik Województwa Lubuskiego uchwałą nr XXXII/319/12 przyjął Strategię Rozwoju Województwa Lubuskiego 2020, w której zapisano, że Rada ds. rozwoju województwa lubuskiego pełni w województwie lubuskim rolę Regionalnego Forum Terytorialnego (RFT).

Aktualny skład Rady ds. Rozwoju Województwa Lubuskiego:

 1. Elżbieta Anna Polak, Marszałek Województwa Lubuskiego - Przewodnicząca Rady
 2. Stanisław Tomczyszyn, Wicemarszałek Województwa Lubuskiego - Zastępca Przewodniczącego Rady
 3. Maciej Nowicki, Dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego – Sekretarz Rady
 4. Wioleta Haręźlak, Przewodnicząca Sejmiku Województwa Lubuskiego
 5. Czesław Fiedorowicz, Prezes Konwentu Stowarzyszenia Gmin RP Euroregion "Sprewa-Nysa-Bóbr"
 6. Władysław Dajczak, Wojewoda Lubuski
 7. Marcin Jabłoński, Członek Zarządu Województwa Lubuskiego
 8. prof. dr hab. inż. Tadeusz Kuczyński, Rektor Uniwersytetu Zielonogórskiego
 9. Jacek Wójcicki, Prezydent Miasta Gorzów Wielkopolski, Przewodniczący Zarządu Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu "Pro Europa Viadrina"
 10. Janusz Kubicki, Prezydent Miasta Zielona Góra
 11. Jan Kaczanowski, Przewodniczący Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
 12. Piotr Barczak, Przewodniczący Rady Miasta Zielona Góra
 13. Roman Fedak, Dyrektor Urzędu Statystycznego w Zielonej Górze
 14. Grzegorz Potęga, Przewodniczący Komisji Gospodarki i Rozwoju Województwa Sejmiku Województwa Lubuskiego
 15. Marek Cebula, Prezes Zarządu Zrzeszenia Gmin Województwa Lubuskiego
 16. Henryk Janowicz, Przewodniczący Konwentu Powiatów Województwa Lubuskiego
 17. Ryszard Barański, Wicemarszałek Lubuskiego Sejmiku Gospodarczego
 18. Waldemar Stępak, Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze
 19. Paweł Tonder, Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze
 20. Marek Langer, Dyrektor Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Zielonej Górze
 21. Janusz Jasiński, Przewodniczący Organizacji Pracodawców Ziemi Lubuskiej
 22. Henryk Maciej Woźniak, Przewodniczący Zarządu Lubuskiej Organizacji Pracodawców
 23. Jerzy Korolewicz, Prezes Zarządu Zachodniej Izby Przemysłowo-Handlowej w Gorzowie Wlkp.
 24. Mariusz Herbut, Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze
 25. Hanna Nowicka, Prezes Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Zielonej Górze
 26. Mariusz Olejniczak, Dyrektor Zakładu Linii Kolejowych w Zielonej Górze
 27. Wojciech Grochala, Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze
 28. Romuald Malinowski, Prezes Związku Lubuskich Organizacji Pozarządowych
 29. dr hab. Maria Zielińska, prof. UZ, Instytut Socjologii Uniwersytetu Zielonogórskiego
 30. Zbigniew Czmuda, przedsiębiorca, właściciel Pałacu w Wiechlicach
 31. Stanisław Myśliwiec, Prezes Lubuskiej Izby Rolniczej

Krajowe Formu Terytorialne (KFT) zostało powołane Zarządzeniem nr 6 Ministra Rozwoju Regionalnego
z 21 marca 2011 r. jako jeden z kluczowych elementów ralizacji Planu działań niezbędnych do podjęcia przez Radę Ministrów i inne podmioty publiczne, zapewniających wdrożenie Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2010-2020. Regiony, Miasta, Obszary Wiejskie (KSRR).

KSRR opisuje KFT jako ważny instrument w dyskusji strategicznej, kształtujący i stymulujący strategiczne myślenie o rozwoju na poziomie krajowym, regionalnym i subregionalnym. Ma ono inicjować debaty na temat kierunków i form realizacji rozwoju regionalnego. Ponadto tworzyć ma warunki dla wymiany wiedzy, doświadczeń i informacji między różnymi podmiotami publicznymi i niepublcznymi, zaangażowanymi w działania na rzecz rozwoju, stanowiąc praktyczną realizację zasady partnerstwa. Dodatkowo, jako ciało doradcze Ministra Rozwoju,  KFT odpowiada również za właściwe ukierunkowanie jego działań wobec innych resortów, samorządów terytorialnych i innych podmiotów. 

W składzie Krajowego Forum Terytorialnego zasiada ponad sześćdziesięciu członków:

 • 21 przedstawicieli strony rządowej,
 • 24 przedstawicieli strony samorządowej,
 • 17 przedstawicieli partnerów społeczno-gospodarczych (8 reprezentantów organizacji pracodawców i pracowników, 1 przedstawiciel związku banków polskich, 5 reprezentantów  organizacji pozarządowych oraz przedstawicieli środowisk naukowych),
 • dodatkowo zapraszani eksperci np. z OECD, Komisji Europejskiej, Banku Światowego itp., którzy występują w roli obserwatorów nie posiadających prawa do głosowania.

Samorząd Województwa Lubuskiego w KFT reprezentuje Marszałek Elżbieta Anna Polak.

Generuj PDF Generuj dokument Word