Charakterystyka obszaru

Ogólna powierzchnia gospodarstw rolnych województwa lubuskiego według stanu na koniec czerwca 2013 r. wynosiła 456,7 tys. ha, z tego areał użytków rolnych stanowił 89,3%, lasy i grunty leśne 6,5%, a pozostałe grunty 4,2%. W porównaniu z 2012 r. powierzchnia gospodarstw rolnych zmniejszyła się o 58,6 tys. ha (o 11,4%).

Z ogólnej powierzchni użytków gospodarstw rolnych w 2013 r. w sektorze gospodarstw indywidualnych znajdowało się 340,6 tys. ha, co stanowiło 83,5% ogólnej powierzchni użytków rolnych województwa lubuskiego. Powierzchnia wszystkich użytków rolnych wynosiła 407,9 tys. ha, z tego 98,9% stanowiły użytki rolne w dobrej kulturze rolnej.

Struktura produkcji rolniczej w województwie lubuskim jest podobna do struktury w Polsce. W Lubuskiem (wg najnowszych danych – 2012 r.) także dominuje udział sektora zwierzęcego, wynoszący 57,7%, średnio w Polsce udział ten wynosi 63,2%. W hodowli pierwsze miejsce zajmuje drób – aż 1/5  mięsa indyczego wyprodukowanego w kraju pochodzi z województwa lubuskiego.

Najważniejszą uprawą niezmiennie są zboża (71,2% zasiewów w 2013 r.)., mniejszy udział w uprawach miały rośliny przemysłowe (13,0%) i pastewne (9,4%). Należy przy tym zauważyć, że udział zbóż wśród upraw zmniejszył się w stosunku do roku poprzedniego o 3,8 p. proc., za to udział roślin przemysłowych i pastewnych wzrósł odpowiednio o 1,4 p. proc. oraz 2,3 p. proc.