Polityka społeczna

Polityka społeczna, w tym kwestie integracji społecznej, to ważny priorytet w działalności państwa, jednostek samorządu terytorialnego, jak również podmiotów III sektora. Celem polityki społecznej jest wspieranie osób doświadczających wykluczenia społecznego w ich drodze do osiągnięcia warunków materialnych zapewniających godne życie.

Województwo w ramach realizowanej Strategii Polityki Społecznej Województwa Lubuskiego na lata 2014-2020 za podstawowy priorytet uznało wyrównywanie szans rozwojowych dzieci i młodzieży. Zadaniem województwa lubuskiego w perspektywie roku 2020 jest również zapobieganie wykluczeniu społecznemu osób i rodzin ubogich, objętych bezrobociem oraz ich integracja ze społeczeństwem, doskonalenie sytemu wsparcia społecznego oraz wspieranie społeczeństwa obywatelskiego.

Polityka społeczna na poziomie województwa realizowana jest przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej.

Aktualności

Pomoc społeczna oraz opieka nad dzieckiem i rodziną w 2016 r.

Pomoc społeczna, będąca instrumentem polityki społecznej państwa przeznaczonym do wspierania osób i rodzin w trudnych sytuacjach życiowych, z którymi nie są one w stanie same sobie poradzić, podejmuje działania w sytuacjach zagrożenia podstawowych potrzeb życiowych oraz obniżenia jakości życia poniżej społecznie akceptowanego minimum. Ważnym obszarem wsparcia w tym zakresie jest rodzina, a jedną z najważniejszych zasad polityki rodzinnej w Polsce jest dobro dziecka. Polityka rodzinna realizowana jest m.in. przez zapewnienie opieki nad dzieckiem, a rodzina uzyskuje wsparcie pozwalające na jej sprawniejsze funkcjonowanie w społeczeństwie