Polityka społeczna

Polityka społeczna, w tym kwestie integracji społecznej, to ważny priorytet w działalności państwa, jednostek samorządu terytorialnego, jak również podmiotów III sektora. Celem polityki społecznej jest wspieranie osób doświadczających wykluczenia społecznego w ich drodze do osiągnięcia warunków materialnych zapewniających godne życie.

Województwo w ramach realizowanej Strategii Polityki Społecznej Województwa Lubuskiego na lata 2014-2020 za podstawowy priorytet uznało wyrównywanie szans rozwojowych dzieci i młodzieży. Zadaniem województwa lubuskiego w perspektywie roku 2020 jest również zapobieganie wykluczeniu społecznemu osób i rodzin ubogich, objętych bezrobociem oraz ich integracja ze społeczeństwem, doskonalenie sytemu wsparcia społecznego oraz wspieranie społeczeństwa obywatelskiego.

Polityka społeczna na poziomie województwa realizowana jest przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej.