Charakterystyka obszaru

Chociaż województwo lubuskie charakteryzuje mało urozmaicona rzeźba terenu i budowa geologiczna, to  korzystne warunki klimatyczne i hydrologiczne stwarzają dogodne warunki bytowania dla wielu gatunków roślin i zwierząt.

Lasy są jednym z największych bogactw naturalnych regionu i zajmowały w 2013 r 49,2% ogółu powierzchni, co znacznie przekraczało średnią krajową, która wynosiła 29,4%.

Przestrzenny system ochrony przyrody województwa lubuskiego tworzą tereny o zróżnicowanym statusie prawnym i różnych funkcjach. W 2013 r. blisko 40% powierzchni województwa lubuskiego objęta była ochroną prawną.
System obszarów i obiektów chronionych województwa lubuskiego tworzą m.in.:

  • 2 parki narodowe (stan na 01.02.2015 r.),
  • 8 parków krajobrazowych (stan na 11.08.2014 r.),
  • 64 rezerwaty przyrody (stan na 03.04.2014 r.),
  • 38 obszarów chronionego krajobrazu (stan na 27.01.2015 r.),
  • 10 zespołów przyrodniczo-krajobrazowych (stan na 16.01.2015 r.),
  • 404 użytków ekologicznych (stan na 11.12.2014 r.),
  • 1257 pomników przyrody (stan na 11.12.2014 r.),
  • 1 stanowisko dokumentacyjne (stan na 29.01.2015 r.).

W 2013 r. w województwie lubuskim działały 142 oczyszczalnie ścieków (przemysłowe i komunalne). Wśród nich znajdowało się 110 oczyszczalni ścieków komunalnych, w tym 83 typu biologicznego (w 2012 r. 76) i 27  z podwyższonym usuwaniem biogenów (o 2 mniej niż w 2012 r.) oraz 32 przemysłowe oczyszczalnie ścieków (w 2012 r. 30), w tym 21 biologicznych (o 4 więcej niż w 2012 r.).

W województwie zużycie wody na potrzeby gospodarki narodowej i ludności ogółem w 2013 r. zmalało w stosuku do roku poprzedniego o 3,6%, w tym w rolnictwie i leśnictwie o 5,4%, w przemyśle zużyto mniej wody o 4,6%, a eksploatacja sieci wodociągowej była mniejsza o 2,1%.

W województwie lubuskim występuje problem zanieczyszczenia środowiska dużą ilością wytwarzanych i nagromadzonych odpadów. Jednak ogólna ilość odpadów (z wyłączeniem odpadów komunalnych) dotychczas składowanych (nagromadzonych) w ciągu ostatnich lat wykazywała tendencję malejącą i w końcu 2013 r. wyniosła 33,9 tys. t. Ilość wytworzonych odpadów komunalnych z roku na rok wzrastała. W 2013 r. zebrano 313,1 tys. t odpadów stałych, co oznacza wzrost o 3,0 % w stosunku do roku poprzedniego.