Ochrona środowiska

Ochrona środowiska jest jednym z elementów zrównoważonego rozwoju, który rozumiany jest jako wzrost dobrobytu społecznego oraz harmonijne ułożenie relacji między człowiekiem a przyrodą.
Województwo lubuskie jest wyjątkowe pod względem ilości lasów. Jest najbardziej zalesionym województwem w kraju i to lasy są jednym z najważniejszych bogactw naturalnych regionu - zajmują one prawie połowę ogółu powierzchni. Przekłada się to na bogactwo form ochrony przyrody, takich jak parki narodowe i krajobrazowe, liczne rezerwaty przyrody, obszary chronionego krajobrazu, użytki ekologiczne itd.

Od chwili powstania województwa lubuskiego funkcjonuje na jego terenie Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, stanowiąc ważny element systemu finansowania ochrony środowiska. A Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska czuwa nad stanem lubuskiego środowiska
z ramienia rządu.

Zadaniem samorządu województwa jest opracowanie regionalnych dokumentów strategicznych w zakresie ochrony środowiska, w związku z tym przygotowany został „Program Ochrony Środowiska dla województwa lubuskiego na lata 2012 - 2015 z perspektywą do 2019 roku”.

Strona 1 z 3  > >>