Charakterystyka obszaru

Ważnym wskaźnikiem charakteryzującym zasoby ochrony zdrowia, a jednocześnie wskazującym na potencjalny dostęp do opieki zdrowotnej jest liczebność personelu medycznego pracującego bezpośrednio z pacjentem w przeliczeniu na liczbę ludności. W 2015 r. na 10 tys. mieszkańców województwa lubuskiego przypadało 20 lekarzy pracujących według podstawowego miejsca pracy (w Polsce 23) oraz 53 pielęgniarki i położne podstawowej opieki zdrowotnej  (w kraju 57,2). Mimo, że personelu medycznego jest ciągle za mało, to jednak można zauważyć, że w naszym województwie od roku 2013 jego liczba utrzymuje się na dość stabilnym poziomie.