Charakterystyka obszaru

Na koniec 2015 r. w województwie lubuskim mieszkało 1 018 075 osób ― tj. 2,64 % ogólnej liczby ludności Polski. Pod względem liczby ludności lubuskie zajmuje 15. lokatę, wyprzedzając jedynie województwo opolskie.
 
Zmiany zachodzące w strukturze ludności województwa lubuskiego stanowią kontynuację procesów zapoczątkowanych w latach dziewięćdziesiątych ub. wieku. Niski współczynnik dzietności i wydłużanie przeciętnego trwania życia przyczyniają się (bezpośrednio lub pośrednio) do postępującego procesu starzenia się Lubuszan.

W wyniku starzenia się społeczeństwa postępować będzie proces zmniejszania się podaży pracy, jak również zwiększać się będzie obciążenie demograficzne (szczególnie ludnością w wieku poprodukcyjnym). Wysoki poziom aktywności ekonomicznej ludności, w tym zatrudnienia, ma podstawowe znaczenie dla spójności społeczno-gospodarczej regionu. Natomiast główną determinantą rozwoju sytuacji na rynku pracy są procesy demograficzne.
 
Stopa bezrobocia rejestrowanego w województwie była równa na koniec  2016 r. 8,7 %, dla porównania w Polsce 8,3 %. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w pierwszym półroczu 2016 wyniosło 3 557,27 zł, czyli 84,2 % średniego wynagrodzenia w Polsce (podczas, gdy w analogicznym okresie 2014 r. było to 94,0 %).