Ludność i rynek pracy

W obszarze tym zebrane zostały informacje dotyczące potencjału demograficznego, kształtowania się procesów ludnościowych, funkcjonowania rynku pracy oraz aktywności ekonomicznej ludności, które jako jedne z głównych czynników determinują rozwój społeczno-gospodarczy województwa lubuskiego. Region lubuski jest jednym z najmniejszych w kraju, dlatego pod względem liczby ludności zajmuje przedostatnią pozycję. Jednakże warto zauważyć, iż pomimo nasilającego się zjawiska starzenia społeczeństwa, województwo lubuskie należy do najmłodszych w kraju.

Polityka rynku pracy na poziomie samorządu województwa realizowana jest przez Wojewódzki Urząd Pracy, w ramach „Lubuskiej Strategii Zatrudnienia na lata 2011-2020”. Strategia jest odpowiedzią na spadek aktywności ekonomicznej ludności - podejmowane są inicjatywy, zmierzające do tworzenia bądź utrzymania miejsc pracy, dostosowania kwalifikacji kadr, włączenia społecznego i zawodowego oraz wzmocnienia instytucjonalnego. W okresie 2010-2015 działaniami tymi objęte zostało ponad 1 mln osób.

Strona 1 z 3  > >>