Charakterystyka obszaru

W województwie lubuskim szczególną wagę przykłada się do rozwoju infrastruktury transportowej.  Podejmowanych jest wiele działań na rzecz zwiększenia sieci dróg, poprawy stanu technicznego trakcji kolejowych oraz rozwoju tansportu lotniczego.

Lubuskie należy do regionów o dobrze rozwijającej się sieci dróg ekspresowych i autostrad. W 2013 r. było 89,2 km autostrad i 105,1 km dróg ekspresowych (w 2013 r. oddano do użytkowania 45,7 km drogi ekspresowej S3), a ich udział w ogólnej długości dróg szybkiego ruchu w Polsce wyniósł odpowiednio 6,0% i 7,7%.
 
Według stanu na koniec 2013 r. sieć dróg w województwie lubuskim wyniosła 14974,8 km (tj. o ponad 13% więcej w stosunku do 2010 r.). Drogi o nawierzchni twardej o długości 8475,8 km stanowiły 56,6% długości dróg publicznych, z czego 88,2% miało nawierzchnię ulepszoną.

Mimo złego ogólnego stanu technicznego infrastruktury kolejowej i niedostatku połączeń dalekobieżnych z innymi dużymi miastami w ostatnim czasie nastąpiły wyraźne zmiany w infrastrukturze kolejowej regionu. Zmodernizowano ważne linie kolejowe: Gorzów Wlkp. – Kostrzyn nad Odrą, Gorzów Wlkp. – Zbąszynek oraz Zbąszynek – Czerwieńsk. W 2012 roku realizowano budowę tzw. łącznicy Pomorsko-Przylep, która skraca czas podróży z Zielonej Góry do Poznania i Warszawy o pół godziny. Modernizowana jest najważniejsza dla lubuskiego linia kolejowa CE59, tzw. „Odrzanka”. Ponadto w latach 2010-2013 samorząd województwa zakupił siedem spalinowych zespołów trakcyjnych tzw. szynobusów.

Regionalny Port Lotniczy Zielona Góra/Babimost jest jednym z priorytetowych zadań rozwojowych województwa lubuskiego. Według statystyk Urzędu Lotnictwa Cywilnego w roku 2010 obsłużył on 3 627 pasażerów, w 2011 r. 6 940, w 2012 r. 12 290, a w 2013 r. 12 568 i jest zaliczany do najdynamiczniej rozwijających się portów lotniczych w kraju.

Nie mniej ważna dla samorzadu województwa jest infrastruktura energetyczna. W 2013 r. z instalacji gazowej korzystała ponad połowa ogółu mieszkańców regionu. Przy czym na wsi wskaźnik ten kształtował się na poziomie 12,9%, a w miastach 75,3%.

Zauważalny jest trend wzrostowy produkcji energii elektrycznej. W 2013 r. wyniosła ona 2532,4 GWh i wzrosła w porównaniu z rokiem 2010 r.  o 10,9%. Coraz większy jest również udział energii pochodzącej z odnawialnych źródeł energii - 12,3% w 2013 r. (wzrost w stosunku do roku 2010 o 3,7 p. proc).

Zużycie energii elektrycznej wzrosło w 2013 r. do poziomu 3349 GWh (wobec 3218 GWh w 2012 r.). Ponad 41% energii elektrycznej w województwie zużywane jest przez przemysł, a przez gospodarstwa domowe 21,4%.

Lubuskie jest jednym z liderów we wdrażaniu projektów związanych z budową społeczeństwa informacyjnego. Łącznie w województwie lubuskim realizowanych jest 17 projektów, dofinansowywanych z Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013. Doskonałym przykładem jest projekt „Szerokopasmowe Lubuskie” oraz „Lubuski e-Urząd”. Pierwszy z wymienionych projektów ma na celu budowę sieci szkieletowo-dystrybucyjnej, która poszerzy dostęp do sieci szerokopasmowej i zlikwiduje wykluczenie cyfrowe. Jest to największy projekt realizowany w województwie lubuskim w dziedzinie rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Inwestycja obejmuje aż 326 miejscowości, a jej wartość całkowita wyniosła 152,1 mln zł. Na wyróżnienie zasługuje również projekt „Lubuski e-Urząd” (w realizacji od 2011 r.), którego wartość całkowita to 25 mln zł. Poprzez realizację tego zadania w Lubuskiem usprawniony i ułatwiony zostanie dostęp do usług administracji samorządowej.