Infrastruktura transportu energetyka społeczeństwo informacyjne

Zmodernizowana i rozbudowana infrastruktura transportowa jest jednym ze znaczących elementów wpływających w istotny sposób na rozwój gospodarczy regionów, wykorzystanie potencjału jednolitego europejskiego rynku oraz mobilność mieszkańców. Przez Lubuskie przebiegają dwa ważne szlaki transportowe: północ-południe (S3) oraz wschód-zachód (A2). Drogi na poziomie administracji samorządu województwa znajdują się w gestii Zarządu Dróg Wojewódzkich. Województwo realizuje politykę transportową w oparciu o „Program Rozwoju Transportu Województwa Lubuskiego” oraz „Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego na sieci komunikacyjnej w wojewódzkich przewozach pasażerskich".

Kolejnym czynnikiem rozwoju gospodarczego jest energetyka, stanowiąca podstawę wszelkiej działalności gospodarczej. Zapotrzebowanie na energię nieustannie rośnie, dlatego aby zapewnić odpowiednie jej ilości, konieczne jest podnoszenie efektywności wytwarzania energii a także poszukiwanie nowych alternatywnych źródeł, w tym zyskujących coraz większe znaczenie odnawialnych źródeł energii (OZE). Szacuje się, iż ponad 2/3 energii zużywanej w województwie lubuskim produkowana jest na miejscu. Głównym dokumentem województwa w tym obszarze jest „Strategia Energetyki Województwa Lubuskiego”.

W dobie Internetu informacja stała się towarem i traktowana jest jako szczególne dobro niematerialne, równoważne lub nierzadko cenniejsze od dóbr materialnych. Społeczeństwa aby zapewnić sobie dobrobyt i sukces w dłuższej perspektywie muszą stać się „informacyjne”, tzn. nabyć zdolność wykorzystania systemów informatycznych i telekomunikacyjnych w wielu aspektach życia, a informacja musi stać się dla niego kluczowym element działalności społeczno-ekonomicznej.

Strona 1 z 2  > >>