Charakterystyka obszaru

Główny potencjał dla tworzenia kapitału ludzkiego w województwie stanowi 9 uczelni wyższych, w których kształci się  nieco ponad 16,5 tys. studentów, tj. 1,2 % studentów w skali kraju. W województwie działa 232 (stan na koniec 2015 r.) szkół ponadgimnazjalnych (nie wliczając policealnych). Do szkół zasadniczych w województwie uczęszcza 12,7 % uczniów województwa, natomiast do techników 33,5%.

Współczynnik solaryzacji dla szkół podstawowych, gimnazjalnych i zasadniczych zawodowych kształtuje się podobnie jak u sąsiadów województwa lubuskiego. Natomiast niekorzystnie województwo wypada porównując liczbę studentów w przeliczeniu na 10 tys. ludności. Jednakże lubuskie uczelnie zwiększają liczbę kierunków uatrakcyjniając swoje oferty edukacyjne przy jednoczesnym wycofywaniu specjalizacji nieprzystających do aktualnych potrzeb rynku pracy.


Porównując dane z wykresu można zauważyć niepokojący trend spadkowy, ale nie dotyczy on tylko regionu lubuskiego. Pozatym dystans pomiędzy naszym województwem a ościennymi się zmniejsza.