Edukacja i szkolnictwo wyższe

Szeroko rozumiana edukacja jest obecnie sprawą zasadniczej wagi, która wynika z konieczności budowania mobilnego społeczeństwa informacyjnego, wykorzystującego szanse jakie daje gospodarka oparta na wiedzy. W gospodarce opartej na wiedzy kluczowego znaczenia nabiera kapitał ludzki, kojarzony głównie z umiejętnościami oraz wykształceniem społeczeństwa.

Za pierwszy szczebel systemu edukacji uważane jest kształcenie przedszkolne. Kolejnymi etapami kształcenia w systemie edukacji są szkoły podstawowe, gimnazjalne, ponadgimnazjalne i wyższe. Szkoły wyższe w założeniu są kuźnią wysokiej jakości kapitału ludzkiego, a odpowiednio wykształcone zasoby pracy pozwalają na wdrażanie innowacji, jak i mogą stanowić innowacyjny potencjał regionu. Zapewnienie wysokiego poziomu nauczania w całym procesie edukacji wymaga współdziałania lubuskich władz samorządowych wszystkich szczebli oraz szkół i uczelni wyższych.

Realizowaniem skutecznej i profesjonalnej polityki oświatowej państwa w województwie zajmuje się Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim.

Strona 1 z 2  > >>