O projekcie

Projekt pn. „Wdrożenie systemu monitorowania polityk publicznych w województwie lubuskim poprzez budowę Lubuskiego Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego” współfinansowany był ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet V Dobre Rządzenie, Działanie 5.2 Wzmocnienie Potencjału Administracji Samorządowej, Poddziałanie 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej. Jego celem było wdrożenie w województwie lubuskim systemu monitorowania polityk publicznych poprzez wzmocnienie potencjału analitycznego, organizacyjnego i technicznego LROT, podniesienie zdolności w zakresie monitorowania polityk publicznych poprzez przygotowanie badań o tematyce społeczno-gospodarczej oraz wzmocnienie współpracy i wymiany informacji w ramach sieci podmiotów zaangażowanych w monitorowanie polityk publicznych w województwie lubuskim.

Szczegółowe informacje nt. projektu portalu LROT:

Poddziałanie: 5.2.1 PO KL

Tytuł projektu: Wdrożenie systemu monitorowania polityk publicznych w województwie lubuskim poprzez budowę Lubuskiego Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego

Okres realizacji: 01.03.2013 r. – 30.06.2015 r.

Cel główny projektu: wdrożenie systemu monitorowania polityk publicznych do 30.06.2015 r. w województwie lubuskim

Cele szczegółowe:

 • Wzmocnienie potencjału analitycznego, organizacyjnego i technicznego.
 • Podniesienie zdolności w zakresie monitorowania polityk publicznych poprzez przygotowanie badań o tematyce społeczno-gospodarczej.
 • Wzmocnienie współpracy i wymiany informacji w ramach sieci podmiotów zaangażowanych w monitorowanie polityk publicznych w województwie lubuskim.

Główne zadania:

  1)  Opracowanie i wdrożenie systemu monitorowania polityk publicznych, w tym:

 • Koncepcja systemu monitorowania polityk publicznych;
 • Powołanie Rady Naukowej LROT;
 • Debata strategiczna w ramach RFT;
 • Budowa portalu z bazą danych;
 • Szkolenie pracowników LROT.

  2)  Realizacja badań o tematyce społeczno-gospodarczej w województwie lubuskim, w tym:

 • Badania we współpracy z KOT;
 • Badania na potrzeby samorządu województwa.

  3)  Współpraca na rzecz systemu monitorowania polityk publicznych:

 • Budowa sieci współpracy;
 • Konferencje informacyjno-promocyjne;
 • Szkolenia JST w województwie lubuskim;
 • Współpraca z KOT;
 • Współpraca z ROT innych województw.

Kontakt:

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego
Departament Rozwoju Regionalnego
ul. Podgórna 7
65-057 Zielona Góra

tel. 68/456 52 23, 456 52 88
e-mail: lrot@lubuskie.pl

Generuj PDF Generuj dokument Word