LROT

Lubuskie Regionalne Obserwatorium Terytorialne (LROT) jest jednym z 16 obserwatoriów terytorialnych, powoływanych w każdym z polskich województw w oparciu o zapisy Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego. Działalność obserwatoriów obejmuje przede wszystkim przygotowywanie bieżących analiz i ewaluacji polityk publicznych, badań i analiz strategicznych dotyczących aktualnej sytuacji oraz tworzenie scenariuszy na przyszłość. Obserwatoria regionalne prowadzą ścisłą współpracę z Krajowym Obserwatorium Terytorialnym (KOT), powołanym Zarządzeniem nr 9 Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 22 maja 2013 r. KOT pełni funkcję opiniodawczo-doradczą dla Ministra Infrastruktury i Rozwoju i na poziomie ogólnopolskim odpowiada za zbieranie i wymianę informacji o rozwoju wszystkich regionów. Umiejscowiony jest w strukturach Departamentu Koordynacji Polityki Strukturalnej MRR, w Wydziale Analiz Społeczno-Gospodarczo-Terytorialnych.

LROT działa w ramach Departamentu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego. Jego celem jest prowadzenie badań dotyczących rozwoju społeczno–gospodarczego województwa lubuskiego, analiza ich wyników oraz formułowanie opinii i postulatów dotyczących kierunków prowadzonej polityki. Zadania te realizowane są m.in. poprzez prowadzenie analiz dotyczących sytuacji społeczno-gospodarczej, wdrożenie stałego mechanizmu pozyskiwania danych, organizację i prowadzenie regionalnej bazy danych, współdziałanie z jednostkami odpowiedzialnymi za monitorowanie i ewaluację polityk publicznych. Na potrzeby KOT lubuskie obserwatorium przygotowuje raporty analityczne, dotyczące m.in.: sytuacji społeczno-gospodarczej, wykorzystania środków strukturalnych UE, potencjałów i specjalizacji regionu. Aby umożliwić prowadzenie wspólnej, publicznej debaty na temat wniosków płynących z przeprowadzanych analiz oraz formułować rozwiązania i rekomendacje wykonawcze powołane zostały fora regionalne i krajowe. W województwie lubuskim funkcję Regionalnego Forum Terytorialnego (RFT) pełni Rada ds. Rozwoju Województwa Lubuskiego, powołana w 2009 r.

Lubuskie Regionalne Obserwatorium Terytorialne spełniać ma dwie zasadnicze funkcje: tworzyć zaplecze badawczo-analityczne dostarczające informacji na potrzeby kształtowania polityki rozwoju w województwie oraz być organem porządkującym i udostępniającym zasoby wiedzy o regionie.

Cele i zadania Lubuskiego Regionalnego Obsewratorium Terytorialnego:

1. Wzmocnienie sieci współpracy i wymiany informacji pomiędzy LROT a:

  • komórkami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego odpowiedzialnymi za monitorowanie polityk publicznych,
  • instytucjami regionalnymi posiadającymi zasoby danych o regionie,
  • jednostkami samorządów terytorialnych w województwie lubuskim,
  • ROT-ami w innych województwach,
  • Krajowym Obserwatorium Terytorialnym.

2. Wzmocnienie systemu monitorowania polityk publicznych:

  • stworzenie spójnej koncepcji monitorowania,
  • utworzenie regionalnej bazy danych wraz z aplikacją internetową (baza wskaźników, baza analiz i ekspertyz itp.),
  • prowadzenie/zlecanie badań, analiz, sprawozdań,
  • koordynacja i upowszechnianie źródeł wiedzy o regionie.
Generuj PDF Generuj dokument Word