Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności cyfrowej dla strony podmiotowej Lubuskiego Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego (LROT)

Wstęp deklaracji

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego (UMWL) zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony podmiotowej LROT zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony podmiotowej Lubuskiego Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego (LROT) https://obserwuj.lubuskie.pl/, prowadzonej przez Departament Rozwoju Regionalnego.

Dane teleadresowe jednostki:

Telefon: +48 684565223
Fax: +48 683271429
E-mail: lrot@lubuskie.pl
Adres korespondencyjny: ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra

Data publikacji strony internetowej: 2014-12-05

Data ostatniej istotnej aktualizacji: nie wykonano aktualizacji systemu

Strona podmiotowa LROT jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości: część z nich została opublikowana przed 2018-09-23,

  • Zamieszczone na stronie podmiotowej LROT informacje, w postaci załączników mogą występować w formie skanów (z uwagi na charakter informacji),

  • publikowane grafiki/zdjęcia nie posiadają opisu alternatywnego: część z nich została opublikowana przed 2018-09-23.

Ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami na stronie podmiotowej LROT

  • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie,

  • mapa strony.

Dodatkowe ułatwienia na stronie podmiotowej LROT lub w siedzibie UMWL (gdzie znajduje LROT):

Data sporządzenia deklaracji

Deklarację sporządzono dnia 2019-03-….

 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez niewykwalifikowanego w tym zakresie pracownika Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Paweł Makuch (w zakresie strony obserwuj.pl)
e-mail: p.makuch@lubuskie.pl
Telefon: 68 45 65 223 (dotyczy powiadomień o braku dostępności cyfrowej oraz żądań zapewnienia dostępności cyfrowej)

 

Procedura wnioskowo-skargowa

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.plDostępność architektoniczna

Siedziba Departamentu Rozwoju Regionalnego znajdującego się w głównej siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego przy ul. Podgórnej 7 spełnia minimalne wymagania zgodne z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Główna siedziba Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze jest dostępna dla osób niepełnosprawnych. W budynku usunięto podstawowe bariery architektoniczne i przystosowano obiekt do obsługi osób niepełnosprawnych w następującym zakresie:

  • na każdym poziomie budynku jest system podjazdów, platform (obsługiwanych przez pracowników ochrony) i wind,

  • podjazd dla osób niepełnosprawnych znajduje się z tyłu budynku, przy wejściu od strony parkingu i prowadzi do drzwi automatycznych, otwieranych na fotokomórkę,

  • na parkingu bezpośrednio za budynkiem są wydzielone miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych,

  • informacje na temat załatwiania spraw w Urzędzie udzielane są w Kancelarii Ogólnej usytuowanej na parterze w holu głównym budynku, pod numerem telefonu 68 45 65 200 lub poprzez pocztę elektroniczną kancelaria.ogolna@lubuskie.pl Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć,

  • toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych znajdują się na parterze w prawym korytarzu od wejścia głównego, a także na pierwszym, drugim i trzecim piętrze.

Generuj PDF Generuj dokument Word