Aktualności

Nowoczesne gospodarstwo rolne


Rolnictwo coraz bardziej się modernizuje i specjalizuje. To podstawowe informacje jakie wynikające z danych Głównego Urzędu Statystycznego.

Wyniki badania struktury gospodarstw rolnych (BSGR) przeprowadzonego w 2013 r., wskazują na dalsze zmiany zachodzące w polskim rolnictwie, spowodowane realizacją Wspólnej Polityki Rolnej, jak również zmianami koniunktury w rolnictwie światowym i krajowym, na które wpływ miały m.in. warunki agrometeorologiczne, zmiany nawyków żywieniowych ludności, przechodzenie na nowoczesne sposoby żywienia zwierząt gospodarskich, a także poszukiwanie nowych źródeł energii.

Coraz bardziej widoczne stają się procesy modernizacji i specjalizacji gospodarstw rolnych, szczególnie w rejonach o dobrych warunkach produkcyjnych. Jednocześnie następuje likwidacja nierentownych gospodarstw małych, w których obserwuje się ekstensyfikację produkcji, najczęściej prowadzonej tylko na potrzeby gospodarstwa domowego, a nawet jej całkowite zaniechanie.

W porównaniu z wynikami Powszechnego Spisu Rolnego 2010 (PSR 2010) dane uzyskane w BSGR 2013 wskazują między innymi na:

- utrzymującą się tendencję zmniejszania się liczby gospodarstw rolnych, przy jednoczesnym wzroście ich średniej powierzchni ogólnej oraz użytków rolnych (odpowiednio z 11,26 ha do 11,54 ha oraz z 9,85 ha do 10,22 ha),

- zmiany w strukturze gospodarstw rolnych, gdzie nieznacznie zmalał udział jednostek najmniejszych (o powierzchni do 5 ha użytków rolnych) w ogólnej liczbie gospodarstw, a jednocześnie wzrósł udział największych (50 ha i więcej).

Podkreślić przy tym należy, że zmiany te były powolne i nadal ponad połowa gospodarstw miała powierzchnię użytków rolnych nie przekraczającą 5 ha podczas gdy odsetek gospodarstw o powierzchni użytków rolnych 15 ha i więcej wynosił zaledwie 14,4% (w tym jednostek o powierzchni powyżej 50 ha – 2,2%),

- utrzymanie się zróżnicowania regionalnego struktury gospodarstw rolnych. Nadal województwa południowo-wschodnie charakteryzują się dużą liczbą drobnych gospodarstw rolnych, podczas gdy w województwach północnych występują gospodarstwa największe obszarowo, spadek ogólnej liczby użytkowników i współmałżonków pracujących w gospodarstwach indywidualnych w ciągu roku, zarówno w osobach fizycznych, jak i w nakładach pracy liczonych w pełnych jednostkach pracy, co jest efektemzmniejszenia się liczby gospodarstw rolnych w analizowanym okresie. Zmniejszyła się też liczba pozostałych członków rodziny wnoszących swój wkład pracy w gospodarstwo rodzinne, ale zwiększyły się nakłady pracy tych osób przeciętnie na 1 gospodarstwo,

- wzrost nakładów nierodzinnej/najemnej siły roboczej w gospodarstwach indywidualnych, w tym niemal dwukrotny wzrost nakładów pracy wniesionych przez pracowników dorywczych m. in. z powodu wzrostu powierzchni niektórych upraw pracochłonnych (w tym truskawek, upraw pod osłonami, grzybów, krzewów owocowych), przy których jest preferowana forma zatrudnienia dorywczego.

zob. szerz.: Charakterystyka gospodarstw rolnych w 2013 roku, GUS, Warszawa 2014.
Generuj PDF Generuj dokument Word