Aktualności

Konkurs na Małe Dotacje dla uczelni publicznych z terenu województwa lubuskiego


Zarząd Województwa Lubuskiego ogłasza konkurs na Małe Dotacje dla uczelni publicznych z terenu województwa lubuskiego
Celem konkursu jest wyłonienie i udzielenie wsparcia na zadania, podejmowane przez uczelnie publiczne z terenu województwa lubuskiego.

Do konkursu mogą być zgłaszane zadania dotyczące:
  • upowszechniania i promocji prowadzenia/wyników działalności naukowej, świadczenia usług badawczych oraz transferu wiedzy i technologii do gospodarki;
  • działań na rzecz społeczności lokalnych i regionalnych.

W szczególności mogą być zgłaszane zadania dotyczące badań rozwoju regionu w wymiarze społeczno-gospodarczym oraz definiowania czynników konkurencyjności rozwoju regionu ze szczególnym uwzględnieniem obszarów inteligentnych specjalizacji. Przykładowo mogę to być zadania dotyczące organizacji konferencji, seminariów, warsztatów czy dofinansowania publikacji. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dofinansowanie mogą również uzyskać inne przedsięwzięcia naukowo-badawcze podejmowane przez uczelnie.

Zadanie musi być realizowane przez uczelnię przy udziale partnera biznesowego z województwa lubuskiego i/lub partnera zagranicznego.


W bieżącym roku budżetowym na ww. cele zostało przeznaczone 40 000 zł. Ustalono maksymalną kwotę dotacji w kwocie 10 000 zł, minimalną – w kwocie 2 000 zł, przy czym wartość dofinansowania nie może być wyższa niż 75 % wartości całego zadania. Zarząd Województwa Lubuskiego zastrzega sobie możliwość zmiany wysokości środków finansowych, przeznaczonych na dofinansowanie zadań w ramach przedmiotowego konkursu.

Zadanie winno być wykonane w roku 2020, przy czym oferta powinna być złożona min. 30 dni przed planowaną datą rozpoczęcia realizacji zadania, a zakończenie realizacji zadania powinno nastąpić do dnia 16 listopada 2020 r.

Kompletne wnioski o dotacje w zaklejonych i opieczętowanych kopertach z dopiskiem „Konkurs na Małe Dotacje dla uczelni publicznych z terenu województwa lubuskiego” należy złożyć osobiście, wysłać pocztą lub kurierem na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, Departament Rozwoju Regionalnego, przy ul. Podgórnej 7 w Zielonej Górze, parter (Kancelaria Ogólna). Ze względu na nabór ciągły, oferty są przyjmowane w terminie do dnia 30 września 2020 r. lub do wyczerpania alokacji środków. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Kancelarii Ogólnej. W przypadku pytań prosimy o kontakt pod nr tel. 68/45 65 289/223.

Regulamin konkursu, wzór wniosku o przyznanie dotacji oraz wzór sprawozdania z realizacji zadania dostępne są poniżej.

Zapraszamy wszystkie uczelnie naszego regionu do składania wniosków!

Dokumenty do pobrania
 
 
 
 
 
 
 
 
Generuj PDF Generuj dokument Word