Aktualności

Strategia Sprawne i Nowoczesne Państwo 2030 - PROJEKT


Strategia Sprawne i Nowoczesne Państwo 2030 będzie jednym z elementów większego systemu dokumentów strategicznych.

Rada Ministrów w „Planie na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju” przyjętym w 2016 r. ujęła nową wizję rozwoju kraju. Na tej podstawie opracowano Strategię na rzecz odpowiedzialnego rozwoju (SOR), stanowiącą średniookresową strategię rozwoju kraju. Jako podstawowy dokument strategiczny na nowo definiuje ona wizję strategiczną, zasady, cele i priorytety rozwoju kraju w wymiarze gospodarczym, społecznym i przestrzennym. Stanowi ponadto podstawę dla przygotowywania dokumentów składających się na spójny system dokumentów strategicznych. W tym sensie SOR stanowi podstawę dla aktualizacji oraz przygotowywania pozostałych dokumentów składających się na spójny system dokumentów strategicznych.

Jednym z elementów tego systemu jest strategia Sprawne i Nowoczesne Państwo 2030 (SNP2030), która ramowo określa kierunki interwencji do 2030 roku, jakie planuje się podjąć na rzecz zapewnienia odpowiednich warunków dla prowadzenia działalności gospodarczej i realizacji potrzeb obywateli w celu zapewnienia spójnej i efektywnej realizacji polityki rozwojowej. Okres obowiązywania strategii do 2030 r. pozwoli na stopniowe wdrażanie proponowanych instrumentów o charakterze instytucjonalno-prawno-finansowym. Równocześnie zapewnione zostanie ich wykorzystanie przy programowaniu działań współfinansowanych w ramach kolejnej perspektywy finansowej Unii Europejskiej. Dodatkowo horyzont czasowy SNP2030 pokrywa się z horyzontem obowiązywania SOR, co warunkuje potrzebę zachowania spójności obu dokumentów.

Obecnie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji jest trakcie opiniowania projektu SNP2030.

Do pobrania

Sprawne i Nowoczesne Państwo 2030 - PROJEKT

Generuj PDF Generuj dokument Word