Aktualności

Lubuski Przegląd Regionalny 2019


Lubuskie Regionalne Obserwatorium Terytorialne i Lubuski Ośrodek Badań Regionalnych Urzędu Statystycznego w Zielonej Górze przygotowały wspólnie kolejną edycję Przeglądu Regionalnego. Opracowanie zawiera charakterystykę sytuacji społeczno-gospodarczej województwa lubuskiego za 2018 rok, z odniesieniem do trzech poprzednich lat. W materiale wykorzystano dane statystyki publicznej oraz materiały Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze.

Najbardziej optymistycznie rysuje się sytuacja na rynku pracy. W 2018 r. przeciętna liczba pracujących w województwie lubuskim osiągnęła rekordową wartość 357,7 tys. osób (o blisko 6 tys. osób więcej niż w roku poprzednim). Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności wykazało, że wskaźnik zatrudnienia ludności w wieku 15 lat i więcej w kolejnych latach wykazuje pozytywną tendencję zwyżkową, osiągając w 2018 r. poziom 66,1%. Stopa bezrobocia wg BAEL wyniosła w 2018 r. zaledwie 3,1% (średnio w kraju 4,0%).

W końcu 2018 r. województwo lubuskie zamieszkiwało ponad 1 mln 14 tys. osób, tj. o 2,3 tys. mniej niż w końcu 2017 r. Niestety liczba ludności w regionie maleje  nieprzerwanie od sześciu lat. Niekorzystne zmiany w strukturze demograficznej ludności niosą określone konsekwencje, jak np. spadek liczby studentów – w 2018 r. było w regionie 13,3 tys. studentów, a w 2015 r. liczba ta wynosiła 16,5 tys.

Niekorzystne tendencje zachodzące w regionie nie pozostają bez odpowiedzi samorządu. Podejmowane są działania zaradcze wspierające rozwój szkolnictwa wyższego w województwie lubuskim oraz uruchomiono programy „Lubuskie Inicjatywy Młodzieżowe” i „Lubuskie Inicjatywy Senioralne”, w ramach których realizowano działania aktywizujące.

Więcej informacji o sytuacji regionu znajduje się w opracowaniu dostępnym tutaj.

Generuj PDF Generuj dokument Word