Aktualności

Strategia zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa 2030


Rada Ministrów zaakceptowała uchwałę w sprawie przyjęcia "Strategii zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa 2030” wraz ze „Wspólną deklaracją na rzecz rozwoju wsi i rolnictwa”.

Celem głównym strategii jest rozwój gospodarczy wsi umożliwiający trwały wzrost dochodów jej mieszkańców, przy minimalizacji rozwarstwienia ekonomicznego, społecznego i terytorialnego oraz poprawie stanu środowiska naturalnego. Zostanie on osiągnięty przez realizację celów szczegółowych:

  • zwiększenie opłacalności produkcji rolnej i rybackiej,
  • poprawę jakości życia, infrastruktury i stanu środowiska,
  • rozwój przedsiębiorczości, pozarolniczych miejsc pracy i aktywnego społeczeństwa.

Planowane działania dotyczą wszystkich gospodarstw rolnych i rybackich oraz wszystkich obszarów wiejskich, z uwzględnieniem ich różnych potrzeb rozwojowych. W planowanych działaniach do 2030 r. przewidziano:

  • utrzymanie zasady, że podstawą ustroju rolnego będą gospodarstwa rodzinne,
  • wspieranie zrównoważonego rozwoju małych, średnich i dużych gospodarstw rolnych,
  • większe niż dotychczas wykorzystanie potencjału sektora rolno-spożywczego dzięki rozwojowi nowych umiejętności i kompetencji jego pracowników, a także przez wykorzystanie najnowszych technologii w produkcji i zastosowanie rozwiązań cyfrowych oraz tworzenie warunków do kreowania innowacyjnych produktów,
  • budowanie konkurencyjnej pozycji polskiej żywności na rynkach zagranicznych, której znakiem rozpoznawczym będzie wysoka jakość i nawiązanie do najlepszych polskich tradycji, a także dostosowanie produktów rolno-spożywczych do zmieniających się wzorów konsumpcji (np. rosnącego zainteresowania żywnością ekologiczną),
  • dynamiczny rozwój obszarów wiejskich we współpracy z miastami, którego efektem będzie stabilny i zrównoważony wzrost gospodarczy, zapewniający każdemu mieszkańcowi wsi godną pracę, a mieszkańcom miast dostęp do zdrowej, polskiej żywności,
  • tworzenie warunków do większej mobilności zawodowej mieszkańców wsi oraz wykorzystywania przez nich szans na rozwój i zmianę kwalifikacji, wynikających z powstawania nowych sektorów gospodarki, np. biogospodarki,
  • prowadzenie produkcji rolniczej i rybackiej z poszanowaniem zasad ochrony środowiska oraz dostosowanie sektora rolno-spożywczego do zmian klimatu (np. chodzi o zmianę technologii upraw, wdrożenie programu małej retencji).

Projektowane działania finansowane będą ze środków krajowych (budżetowych i samorządowych), prywatnych oraz europejskich (głównie ze Wspólnej Polityki Rolnej, Wspólnej Polityki Rybackiej i polityki spójności).

Do pobrania:

Strategia zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa 2030
Wspólna deklaracja na rzecz rozwoju wsi i rolnictwa

Generuj PDF Generuj dokument Word