Aktualności

Strategia Zrównoważonego Rozwoju Transportu do 2030 roku


24 września br. Rada Ministrów przyjęła „Strategię Zrównoważonego Rozwoju Transportu do 2030 roku”.

Przyjęcie strategii oznacza, że przestają obowiązywać: Strategia Rozwoju Transportu do 2020 r. (z perspektywą do 2030 r.) przyjęta przez Radę Ministrów w 2013 r. oraz „Master Plan dla transportu kolejowego w Polsce do 2030 roku” przyjęty przez rząd w 2008 r.

Strategia Zrównoważonego Rozwoju Transportu do 2030 roku – SRT2030 jest jedną z 9 strategii zintegrowanych służących realizacji celów określonych w SOR, uwzględniającą trendy i zmiany zachodzące w sektorze Transport Spedycja Logistyka (TSL) oraz stojące przed Polską wyzwania o charakterze cywilizacyjnym.

SRT2030 wyznacza najważniejsze kierunki rozwoju transportu w Polsce do 2030 roku i stanowi kluczowy dokument związany ze zbliżającą się perspektywą finansową Unii Europejskiej na lata 2021-2027.

Nowa forma dokumentu określająca z jednej strony konkretne projekty, mające na celu utworzenie spójnej sieci autostrad, dróg ekspresowych i linii kolejowych o wysokim standardzie, rozwiniętej sieci lotnisk, portów morskich i żeglugi śródlądowej oraz systemów transportu publicznego, a z drugiej nowoczesne rozwiązania ułatwiające funkcjonowanie całego sektora transportowego, zmniejszające jego negatywny wpływ na środowisko i klimat, pozwoliła na określenie optymalnych kierunków zrównoważonego rozwoju systemu transportowego do 2030 roku.

Do pobrania:

Strategia zrównoważonego transportu do roku 2030

Generuj PDF Generuj dokument Word