Aktualności

Rada Ministrów przyjęła Krajową Strategię Rozwoju Regionalnego 2030


Zwiększenie spójności rozwoju kraju, wzmacnianie regionalnych przewag konkurencyjnych oraz podniesienie jakości zarządzania i wdrażania polityk ukierunkowanych terytorialnie to główne cele Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2030 (KSRR 2030), przyjętej przez rząd 17 września br. Dokument ten zastąpił obowiązującą dotychczas „Krajową Strategię Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony, Miasta, Obszary wiejskie”.
KSRR 2030 jest podstawowym dokumentem strategicznym polityki regionalnej państwa, przedstawia jej cele oraz działania, jakie dla ich osiągnięcia powinien podjąć rząd, samorządy każdego szczebla oraz inne podmioty zaangażowane w realizację polityki regionalnej. Dokument był konsultowany podczas 16 spotkań w każdym województwie, w lubuskim spotkanie konsultacyjne miało miejsce w Nowej Soli, 21 stycznia br.
 
Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2030 jest spójna z przyjętą wcześniej przez rząd Strategią na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.). Jej cele szczegółowe obejmują:
  1. Zwiększenie spójności rozwoju kraju w wymiarze społecznym, gospodarczym, środowiskowym i przestrzennym;
  2. Wzmacnianie regionalnych przewag konkurencyjnych;
  3. Podniesienie jakości zarządzania i wdrażania polityk ukierunkowanych terytorialnie.
W dokumencie wskazano obszary strategicznej interwencji, które otrzymają szczególne wsparcie:
  1. Obszary zagrożone trwałą marginalizacją (w województwie lubuskim są to: Brody, Gubin (gm. wiejska), Dobiegniew, Gozdnica, Małomice i Niegosławice);
  2. Miasta średnie tracące funkcje społeczno-gospodarcze (w województwie lubuskim: Żagań, Międzyrzecz, Nowa Sól i Żary),
  3. Śląsk,
  4. Tereny Polski wschodniej.
KSRR 2030 określa, że głównymi mechanizmami wzmacniającymi współpracę na poziomie lokalnym, regionalnym i ponadregionalnym będą:
  1. kontrakt programowy - mechanizm uzgodnień pomiędzy rządem a samorządem województwa określający zasady, kierunki i warunki dofinansowania regionalnego programu operacyjnego, w tym przedsięwzięcia priorytetowe realizowane w tym programie;
  2. kontrakt sektorowy - mechanizm uzgodnień między ministrem właściwym ze względu na zakres objęty kontraktem sektorowym, ministrem właściwym do spraw rozwoju regionalnego oraz zarządem województwa, określający sposób realizacji programów rozwoju przygotowywanych przez właściwych ministrów w zakresie interwencji ukierunkowanej terytorialnie w regionie;
  3. porozumienie terytorialne - mechanizm polegający na urzeczywistnieniu planowania i realizowania procesów rozwojowych, podejmowanych/inicjowanych z poziomu lokalnego. Jego celem jest wsparcie JST szczebla lokalnego (samorządy gminne/samorządy powiatowe) przez inne samorządy gminne, samorządy powiatowe, samorząd województwa lub rząd - w realizacji zadań własnych, które mają znaczenie ponadlokalne.
Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2030 dostępna jest tutaj
 
 
 
Źródło: https://www.gov.pl/web/inwestycje-rozwoj
Generuj PDF Generuj dokument Word