Aktualności

Raport o stanie województwa


Raport zawiera roczne podsumowanie działalności Zarządu Województwa z uwzględnieniem realizowanych polityk, programów i strategii a także uchwał sejmiku i tzw. budżetu obywatelskiego.

W Raporcie zawarto analizę ogólnej sytuacji społeczno-gospodarczej województwa na podstawie danych statystycznych, z której wynika, że najważniejszymi wyzwaniami regionu są problemy demograficzne (spadek liczby ludności, starzenie się społeczeństwa i w konsekwencji spadek liczby studentów na lubuskich uczelniach). Jednak zauważyć należy, że systematycznie poprawia się sytuacja w sferze społecznej, zdrowotnej, materialnej i rynku pracy, a lubuska gospodarka zanotowała wzrost kolejny rok z rzędu.

W ramach prowadzenia szeregu polityk, programów i strategii Zarząd Województwa Lubuskiego w 2018 roku zainicjował i zrealizował wiele projektów oraz inwestycji. Na potrzeby raportu działalność Zarządu ujęto w ramy najważniejszego dokumentu regionalnego - Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego 2020, będącego swoistego rodzaju „mapą drogową”, z drogowskazami w postaci celów strategicznych.

W 2018 roku Sejmik Województwa Lubuskiego podjął łącznie 227 uchwał, w tym dot. nadania osobom zasłużonym „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Lubuskiego”, kwestii finansowych i budżetu województwa, spraw organizacyjnych województwa, ochrony środowiska, ochrony zdrowia, transportu i komunikacji, dziedzictwa kulturowego, szkolnictwa i oświaty, sportu i rekreacji, nieruchomości, pomocy społecznej, współpracy zagranicznej i rolnictwa.

W 2018 roku w budżecie województwa lubuskiego nie było przewidzianej konstrukcji, w której to mieszkańcy głosują na zadania w ramach budżetu obywatelskiego. Rozbudowany był natomiast budżet dla organizacji pozarządowych, w związku z tym na potrzeby Raportu za rok 2018 przyjęto szerszą interpretację definicji budżetu obywatelskiego, tzn. jako współdecydowanie mieszkańców o wydatkowaniu środków publicznych za pośrednictwem organizacji społecznych. Ogółem dla III. sektora przeznaczono ok 7 mln zł.

Do pobrania:
Raport o stanie województwa za rok 2018
Załącznik nr 1 do Raportu o stanie województwa za rok 2018

Generuj PDF Generuj dokument Word