Aktualności

Raport o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa lubuskiego w 2018 r.


Urząd Statystyczny w Zielonej Górze po raz ósmy przedstawił kompleksową publikację dotyczącą najważniejszych aspektów sfery społecznej i kondycji lubuskiej gospodarki.

Opracowane zawiera bogaty zestaw informacji charakteryzujących procesy zachodzące w sferze społeczno-gospodarczej województwa lubuskiego z uwzględnieniem zjawisk istotnych z punktu widzenia rozwoju regionu, m.in.: procesy demograficzne, tendencje obserwowane na rynku pracy, w obszarze zjawisk inflacyjnych, w podstawowych działach gospodarki narodowej (przemysł, budownictwo, rolnictwo, budownictwo mieszkaniowe, wybrane usługi), informacje z zakresu wynagrodzeń, emerytur i rent, wyników finansowych przedsiębiorstw niefinansowych, nakładów inwestycyjnych.

Jak  wskazuje raport w 2018 r. utrzymał się notowany od 2013 r. spadek liczby ludności (spadek o 2,3 tys. w  stosunku do 2017 r.). W porównaniu z rokiem poprzednim spadła liczba urodzeń, natomiast wzrosła liczba zgonów.

Przeciętne miesięczne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw wzrosło w porównaniu z poprzednim rokiem i osiągnęło poziom 130,1 tys. osób, tj. o 3,7% wyższy niż w poprzednim roku . Utrzymał się spadek liczby zarejestrowanych bezrobotnych i stopy bezrobocia rejestrowanego (5,8%).
W sektorze przedsiębiorstw zanotowano dalszy wzrost przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w ujęciu rocznym (4221,48 zł).

Zanotowano wzrost cen w większości grup towarów i usług konsumpcyjnych, z wyjątkiem odzieży i obuwia.
Według wstępnych szacunków produkcja sprzedana przemysłu wzrosła w skali roku osiągając poziom 1459501,9 mln zł. Jednocześnie zwiększyła się wydajność pracy mierzona wartością produkcji sprzedanej na 1 zatrudnionego, przy wzroście przeciętnego zatrudnienia w przemyśle.

Większość wyników finansowych badanych przedsiębiorstw pogorszyło się w porównaniu z 2017 r. Pogorszyły się podstawowe relacje ekonomiczno-finansowe. W 2018 r. zysk netto wykazało 78,7% badanych przedsiębiorstw w województwie lubuskim (wobec 78,9% w roku poprzednim).

Do pobrania:

Raport o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa lubuskiego w 2018 r.

Generuj PDF Generuj dokument Word