Aktualności

Diagnoza społeczno-gospodarcza województwa lubuskiego


Dokument przedstawia w formie raportu stan województwa w latach 2012-2018 charakteryzując sferę społeczną, gospodarczą, przestrzenną oraz zarządzania rozwojem regionu, wraz ze wskazaniem trendów rozwojowych. Dokonana została analiza demografii, usług publicznych, gospodarki regionalnej, infrastruktury technicznej, sieci osadniczej i powiazań funkcjonalnych, środowiska naturalnego oraz zdolności inwestycyjnej, zasobów finansowych i organizacyjnych. Dane wykorzystane w diagnozie służą przede wszystkim wyznaczeniu mocnych i słabych stron regionu lubuskiego, a także wskazaniu jego wyzwań rozwojowych.

W szczególności analizie poddano: zmiany sytuacji na rynku pracy, wyzwania związane z niżem demograficznym, migracją, starzeniem się społeczeństwa i  potrzebą rozwoju „srebrnej gospodarki”. Zdiagnozowano, że najistotniejsze wyzwania rozwojowe: innowacyjna gospodarka, zrównoważony rozwój społeczny i terytorialny, wysoka jakość życia mieszkańców wciąż pozostają aktualne.

W Diagnozie ujęto również podsumowanie badania dotyczącego Analizy sytuacji społeczno-ekonomicznej gmin województwa lubuskiego wraz z badaniem ich potrzeb rozwojowych (opracowaną w grudniu 2018 r. przez firmę zewnętrzną firmy Bluehill Sp. z o.o. ). Analiza miała na celu rozwinięcie badań wykonanych na potrzeby Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju oraz Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2030 dotyczących wskazania w województwie lubuskim obszarów zagrożonych  trwałą marginalizacją. Przedstawiono sytuację lubuskich gmin w obszarach: demograficznym, gospodarczym i społecznym oraz całościową syntetyczną informację na temat poziomu ich rozwoju. Wskazano także główne obszary ponadlokalnych potrzeb inwestycyjnych.

Diagnoza społeczno-gospodarcza województwa lubuskiego powstała w ramach prac Zespołu roboczego do spraw Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego oraz została  przyjęta 2 kwietnia 2019 r. przez Zarząd Województwa Lubuskiego. Raport stanowi podstawę do opracowania aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego z perspektywą do 2030 r.

Do pobrania:
Diagnoza społeczno-gospodarcza województwa lubuskiego

Generuj PDF Generuj dokument Word