Aktualności

Sytuacja w Zielonej Górze i Gorzowie Wielkopolskim


Raport o sytuacji społeczno-gospodarczej w miastach na prawach powiatu: Gorzów Wlkp. i Zielona Góra w 2018 r. zawiera zestaw informacji charakteryzujących procesy zachodzące w sferze społeczno-gospodarczej miast wojewódzkich w regionie lubuskim, z uwzględnieniem zjawisk istotnych z punktu widzenia ich rozwoju.
Są to m.in. informacje dotyczące procesów demograficznych, bezrobocia rejestrowanego, podmiotów gospodarczych, turystyki i bezpieczeństwa publicznego w miastach, a także wstępne dane z zakresu zatrudnienia i wynagrodzeń oraz przemysłu, budownictwa i budownictwa mieszkaniowego.
 
Przy analizie poszczególnych wskaźników ujęto również odniesienia do pozostałych miast wojewódzkich w kraju i/lub do sytuacji występującej w województwie lubuskim.
 
Zarówno w Gorzowie Wlkp., jak i w Zielonej Górze widoczne są oznaki starzenia się populacji, przejawiające się m.in. rosnącym udziałem ludności w wieku poprodukcyjnym w ogóle ludności miast, przy spadku udziału ludności w wieku produkcyjnym.
 
W Gorzowie Wlkp. w I półroczu2018 r. zanotowano ujemny przyrost naturalny. W Zielonej Górze utrzymał się notowany w poprzednim roku dodatni przyrost naturalny, który był jednak niższy niż w półroczu 2017 r.
 
W Gorzowie Wlkp. odsetek zatrudnionych w przetwórstwie przemysłowym jest o 15,0 p. proc. wyższy niż w Zielonej Górze.
 
W Zielonej Górze udział zatrudnionych w handlu; naprawie pojazdów samochodowych w przeciętnym zatrudnieniu ogółem był 2-krotnie wyższy niż w Gorzowie Wlkp.
 
W 2018 r. udział produkcji sprzedanej przemysłu przedsiębiorstw mających siedzibę w Zielonej Górze w ogóle produkcji sprzedanej przemysłu w województwie wyniósł 7,2%. Produkcja sprzedana przemysłu zrealizowana przez przedsiębiorstwa zlokalizowane w Gorzowie Wlkp. stanowiła 22,3% ogółu produkcji sprzedanej przemysłu w województwie.
 
W 2018 r. Gorzów Wlkp. był jednym z miast wojewódzkich o najwyższym wzroście liczby mieszkań oddanych do użytkowania w porównaniu z poprzednim rokiem.
 
W 2018 r. Gorzów Wlkp. i Zielona Góra znajdowały się w grupie miast wojewódzkich o najniższym przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniu brutto.
 
Więcej szczegółowych informacji znajduje się w raporcie.


Raport do pobrania tutaj

 

 

 

Źródło: Raport o sytuacji społeczno-gospodarczej w miastach na prawach powiatu: Gorzów Wlkp. i Zielona Góra w 2018 r., Urząd Statystyczny w Zielonej Górze, Zielona Góra 2019.

Generuj PDF Generuj dokument Word