Aktualności

Cudzoziemcy na lubuskim rynku pracy według ZUS


Zakład Ubezpieczeń Społecznych opublikował raport: Cudzoziemcy w polskim systemie ubezpieczeń społecznych.

Wynika z niego, że zdecydowanie rośnie liczba cudzoziemców, którzy podlegają ubezpieczeniom społecznym w Polsce. O ile w latach 2009-2014 liczba cudzoziemców, którzy podlegali ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym wzrosła o 59,3 tys., to w okresie od grudnia 2014 r. do września 2018 r. już o 444,8 tys.

Według stanu na 30 września 2018 r. liczba cudzoziemców z krajów UE wyniosła 35,6 tys. osób, natomiast liczba cudzoziemców z krajów spoza UE – 533,5 tys., w tym 425,7 tys. osób z obywatelstwem ukraińskim. Pozostałymi obywatelstwami o największej liczebności są również obywatelstwa krajów spoza UE, tj. białoruskie (32,6 tys.), wietnamskie (8,1 tys.), mołdawskie (7,3 tys.) i rosyjskie (7,3 tys.).

W latach 2015-2018 we wszystkich województwach systematycznie rosła liczba zamieszkałych cudzoziemców, którzy zgłoszeni zostali do ubezpieczeń emerytalnego i rentowych. Największą dynamikę wzrostu liczby ubezpieczonych cudzoziemców (tj. około 4-krotny wzrost liczby zamieszkałych cudzoziemców) odnotowano w województwach: lubuskim, pomorskim, śląskim, wielkopolskim i zachodniopomorskim. Przy czym należy pamiętać, że w badanym okresie wzrósł odsetek ubezpieczonych cudzoziemców, dla których nie ustalono województwa miejsca zamieszkania ubezpieczonego (z 27,6% w 2015 roku do 33,2% w 2018 roku).

Liczba cudzoziemców zgłoszonych do ubezpieczeń emerytalnego i rentowych według województwa miejsca zamieszkania ubezpieczonego (stan na koniec roku)  w województwie lubskim  wyniosła 3952 osób w 2015 r., a w 2018 r.  13 878, co stanowiło 8 wynik w kraju wśród polskich województw. Najwięcej cudzoziemców w 2018 r. było zgłoszonych w województwie mazowieckim – ponad 93,5 tys., najmniej w świętokrzyskim blisko 4 tys.

Natomiast liczba cudzoziemców zgłoszonych do ubezpieczeń emerytalnego i rentowych według województwa siedziby płatnika  wyniosła dla województwa lubuskiego 5 103 w 2015 r. ( stan na koniec roku) i 20 849 w 2018 r. (stan na koniec września). W tej kategorii również najwięcej cudzoziemców zanotowano w 2018 roku w województwie mazowieckim 151 tys., a najmniej w województwie świętokrzyskim: 7,5 tys. Wyjaśnić należy, że jeżeli płatnicy są o siedzibach w różnych województwach ubezpieczony liczony jest tyle razy, ile różnych województw mają siedziby tych płatników.

Najwięcej ubezpieczonych według sekcji PKD jest w sekcji N, do której należą m.in. agencje pracy tymczasowej oraz działalność usługowa związana z utrzymaniem porządku w budynkach i zagospodarowaniem terenów zieleni; sekcja C - przetwórstwo przemysłowe , sekcja F - budownictwo i sekcja H - transport i gospodarka magazynowa .

Do pobrania:
Raport Cudzoziemcy w polskim systemie ubezpieczeń społecznych, Zakład Ubezpieczeń Społecznych Departament Statystyki i Prognoz Aktuarialnych, Warszawa 2019

Generuj PDF Generuj dokument Word