Aktualności

Raport o sytuacji w lubuskich gminach


Przedstawiamy raport „Analiza sytuacji społeczno-ekonomicznej gmin województwa lubuskiego wraz z badaniem ich potrzeb rozwojowych”, który został opracowany przez grupę ekspertów firmy Bluehill na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego.

W opracowaniu zaprezentowano sytuację lubuskich gmin w obszarach: gospodarczym, społecznym i demograficznym oraz całościową syntetyczną informację na temat poziomu ich rozwoju, wynikającą
z uwzględnienia wszystkich wyżej wymienionych obszarów. Autorzy przeanalizowali szereg wybranych wskaźników statystycznych, a także dane zawarte w aktualnych raportach, dokumentach strategicznych i publikacjach naukowych. Na tej podstawie opracowano również typologię lubuskich gmin, czyli wskazano grupy gmin wykazujące się zbliżoną charakterystyką rozwoju społeczno-gospodarczego i wymagających wsparcia o podobnym charakterze tematycznym.

Analiza miała na celu przedstawienie występujących na poziomie lokalnym problemów, wskazanie mocnych i słabych stron lubuskich gmin oraz określenie optymalnych kierunków ich rozwoju. Przeprowadzono również badanie ankietowe, w ramach którego gminy wskazały najbardziej oczekiwane z ich punktu widzenia inwestycje o charakterze ponadlokalnym.

Raport będzie jednym z istotnych źródeł informacji, które zostaną wykorzystane podczas aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego do roku 2030.

Do pobrania:

Analiza sytuacji społeczno-ekonomicznej gmin województwa lubuskiego wraz z badaniem ich potrzeb rozwojowych

Generuj PDF Generuj dokument Word