Aktualności

I. spotkanie Zespołu roboczego do spraw Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego


W czwartek 10 stycznia br. odbyło się pierwsze spotkanie Zespołu roboczego do spraw Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego, powołanego przez marszałek Elżbietę Annę Polak.

W skład zespołu wchodzą skarbnik i sekretarz województwa, dyrektorzy merytorycznych departamentów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego, a także instytucji współpracujących: Urzędu Statystycznego w Zielonej Górze, Wojewódzkiego Urzędu Pracy, Zarządu Dróg Wojewódzkich i Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej. Przewodniczącym Zespołu jest Maciej Nowicki, dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego.

Do zadań Zespołu należy wspieranie działań Zarządu Województwa Lubuskiego w dziedzinie planowania rozwoju województwa lubuskiego, a w szczególności opracowanie diagnozy społeczno-gospodarczej województwa lubuskiego na potrzeby aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego, udział w opracowaniu założeń kierunków aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego, weryfikowanie wniosków, postulatów i uwag zgłaszanych w trakcie opracowywania projektu SRWL, szczególnie w toku konsultacji społecznych, w tym uzgadnianie kwestii spornych, zapewnienie spójności projektu SRWL z pozostałymi dokumentami strategicznymi województwa lubuskiego i strategiami krajowymi, szczególnie Krajową Strategią Rozwoju Regionalnego 2030 oraz Strategią na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.). Po uchwaleniu zaktualizowanej strategii Zespół będzie współpracował w jej wdrażaniu, monitorowaniu realizacji i opracowywaniu ewaluacji.  

Podczas pierwszego spotkania członkowie Zespołu poznali przesłanki aktualizacji SRWL oraz harmonogram prac nad aktualizacją. Obecnie trwają prace nad diagnozą do strategii, a po jej sporządzeniu rozpocznie się aktualizacja części strategicznej. Konsultacje społeczne planowane są na III – IV kwartał 2019 r.  Dokument będzie gotowy do przyjęcia przez Sejmik Województwa Lubuskiego na przełomie 2019 i  2020 r.

Generuj PDF Generuj dokument Word