Rozwój regionu

Rozwój regionu to najważniejszy cel samorządu województwa. Podstawowym dokumentem wytyczającym  strategiczne kierunki działań jest Strategia Rozwoju Województwa Lubuskiego 2020

Zakłada ona realizację celu głównego oraz czterech celów strategicznych.    
A miarą stopnia ich realizacji są wyznaczone wskaźniki kluczowe.

Kolejnym ważnym dokumentem dla rozwoju regionu jest Plan zagospodarowania przestrzennego Województwa Lubuskiego (przystąpiono do jego aktualizacji). 

W 2013 r. rozpoczął się proces programowania funduszy UE w perspektywie 2014-2020, którego zwieńczeniem jest powstanie Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020.

Aktualności

Warsztaty Zespołu roboczego ds. Strategii Województwa Lubuskiego

W dniach 4-5 kwietnia br. członkowie Zespołu spotkali się w Kolesinie, aby przedyskutować kluczowe kwestie związane z aktualizacją Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego 2020. Moderatorem warsztatów był prof. zw. dr hab. arch. Aleksander Noworól, ekspert pracujący na co dzień na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie oraz współpracujący przy wielu projektach z Ministerstwem Inwestycji i Rozwoju.

Diagnoza społeczno-gospodarcza województwa lubuskiego

Dokument przedstawia w formie raportu stan województwa w latach 2012-2018 charakteryzując sferę społeczną, gospodarczą, przestrzenną oraz zarządzania rozwojem regionu, wraz ze wskazaniem trendów rozwojowych. Dokonana została analiza demografii, usług publicznych, gospodarki regionalnej, infrastruktury technicznej, sieci osadniczej i powiazań funkcjonalnych, środowiska naturalnego oraz zdolności inwestycyjnej, zasobów finansowych i organizacyjnych. Dane wykorzystane w diagnozie służą przede wszystkim wyznaczeniu mocnych i słabych stron regionu lubuskiego, a także wskazaniu jego wyzwań rozwojowych.

Strona 1 z 9  > >>