Aktualności

Monitor Rozwoju Lokalnego


Związek Miast Polskich przygotował w ramach Systemu Analiz Samorządowych Monitor Rozwoju Lokalnego (MRL). Jest to narzędzie pozwalające na syntetyczną ocenę potencjału społeczno-ekonomicznego gminy w czasie i w relacji do innych gmin o podobnej funkcji w strukturze osiedleńczej kraju.

Nie jest to zatem ocena w kategoriach bezwzględnych – a zawsze w porównaniu z tym co dzieje się w jednostkach samorządu terytorialnego, stanowiących grupę porównawczą. Nie jest to również ocena w sensie formalnym, ale punkt wyjścia do analizy. Tym samym to jest wsparcie władz i mieszkańców w przygotowaniu decyzji, przede wszystkim o charakterze strategicznym.

Monitor Rozwoju Lokalnego będąc narzędziem do analiz, służy do przygotowania diagnozy stanu gminy, rozpoznania i oceny mocnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń (specjalistyczna forma analizy SWOT). Może być zatem wykorzystywany jako narzędzie diagnostyczne przy przygotowaniu strategii, planów, programów i projektów. Ponieważ MRL będzie przez ZMP corocznie aktualizowany może służyć również jako narzędzie ewaluacji tych strategii, planów, programów i projektów – oceny ich oddziaływania na podstawowe aspekty rozwoju jednostki samorządu terytorialnego. Dodatkowo MRL może być wykorzystywany przy sporządzaniu, wymaganego ustawowo Raportu o stanie gminy – wskazując jak kształtują się poszczególne aspekty rozwoju na tle grupy porównawczej.

Dla zaprezentowania możliwości tego narzędzia wygenerowano porównanie lubuskich miast na prawie powiatu z innymi tego typu miastami w kraju o liczbie ludności w przedziale 100-200 tys. Jak wynika z poniższej grafiki Zielona Góra znajduje się w czołówce, jeśli chodzi o wartość wskaźnika rozwoju w wymiarze gospodarczym, a Gorzów Wielkopolski znajduje się mniej więcej w połowie stawki. Natomiast i Zielona Góra i Gorzów pod względem dynamiki wzrostu tego wskaźnika zajmują już ex aequo drugą pozycję po Gliwicach.  

Monitor Rozwoju Lokalnego dostępny jest na stronie Systemu Analiz Samorządowych: http://www.systemanaliz.pl

Generuj PDF Generuj dokument Word