Aktualności

System Zarządzania Rozwojem Polski


W dniu 29 października br. Rada Ministrów przyjęła w trybie obiegowym dokument „System zarządzania rozwojem Polski". Planowane zmiany w dotychczas obowiązującym systemie zarządzania rozwojem są konsekwencją przyjęcia przez Radę Ministrów w dniu 14 lutego 2017 r. „Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.)”(SOR).
Zdaniem Prezesa Rady Ministrów należy uznać, że realizowany od 2009 r. system zarządzania rozwojem Polski, posiadał liczne słabości i mankamenty, w szczególności:
 • brak instrumentów zapewniających operacjonalizację głównych strategii rozwoju,
 • odrębność wymiaru społeczno-gospodarczego i przestrzennego w systemie dokumentów strategicznych,
 • nieszczelny układ dokumentów strategicznych,
 • brak wystarczającej spójności oraz komplementarności działań między strategiami na szczeblu JST a strategiami na szczeblu krajowym,
 • zbyt rozbudowany system monitorowania strategii rozwoju, niedający rekomendacji dla decydentów, brak systemu monitorowania zmian zagospodarowania przestrzennego,
 • brak efektywnych mechanizmów współpracy administracji publicznej z partnerami społecznymi gospodarczymi,
 • brak skutecznych narzędzi, umożliwiających prowadzenie spójnej polityki, wykraczającej poza horyzont jednego roku budżetowego.

Nowy „System ...” stanowi element realizacji dwóch projektów strategicznych SOR: „Konsolidacja i wzmocnienie systemu zarządzania rozwojem”, który ma na celu przebudowę systemu zarządzania rozwojem Polski oraz „Zintegrowane dokumenty”, prowadzący do integracji systemu programowania społeczno-gospodarczego i planowania przestrzennego na wszystkich poziomach zarządzania – krajowym, regionalnym i lokalnym. Oczekiwanym rezultatem projektowanych działań jest utworzenie jednolitego systemu zarządzania i koordynacji polityk publicznych wspomagających procesy rozwojowe kraju. Wdrożone zostanie również podejście projektowe w administracji rządowej przy realizacji działań rozwojowych.

W niniejszym dokumencie zdefiniowano zasady oraz główne elementy składowe, których wprowadzenie w życie wymagać będzie przygotowania szeregu rozwiązań szczegółowych, a w konsekwencji modyfikacji istniejących uregulowań prawnych. Dlatego też zmiany będą wprowadzane etapowo, tak by zapewnić płynne przechodzenie od status quo do proponowanych w „Systemie…” rozwiązań.

W nowym „Systemie …” podstawową rolę programującą – identyfikującą wyzwania, określającą cele rozwoju oraz wskazującą kierunki działań i instrumenty realizacyjne – pełnić będzie ograniczona liczba wzajemnie powiązanych dokumentów, tworzących zasadniczą oś programująco-planistyczną systemu rozwoju. Należeć będą do niej:

 • Koncepcja Rozwoju Kraju – KRK,
 • Zintegrowana Strategia Rozwoju Kraju – ZSRK,
 • Horyzontalne Zintegrowane Strategie Rozwoju – HZSR,
 • Zintegrowana Strategia Rozwoju Województwa – ZSRW,
 • Zintegrowana Strategia Rozwoju Lokalnego (studium rozwoju gminy) – ZSRL.

Dokument do pobrania tutaj.

Generuj PDF Generuj dokument Word