Aktualności

Zintegrowany System Kwalifikacji


Zintegrowany System Kwalifikacji jest zbiorem zasad, standardów, nowych funkcji i ról oraz procedur regulujących sposób działania różnych podmiotów związanych z nadawaniem kwalifikacji oraz zapewnianiem ich jakości.

Celem Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji jest opisanie, uporządkowanie i zebranie różnych kwalifikacji w jednym rejestrze, co daje możliwość zdobywania kwalifikacji i potwierdzania kompetencji zarówno na polskim, jak i międzynarodowym rynku pracy. System dotyczy tych, którzy chcą się uczyć i rozwijać przez całe życie, a także tych, którzy przygotowują się do wejścia na rynek pracy. Stawia nacisk na rzeczywistą wiedzę, umiejętności oraz  posiadane kompetencje i umiejętność ich wykorzystania. Kwestie prawne reguluje Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji.

Prace nad Zintegrowanym Systemem Kwalifikacji w Polsce prowadzone były we współpracy z partnerami społecznymi: przedstawicielami pracodawców, związków zawodowych, organizacji branżowych, organizacji pozarządowych, instytucji edukacyjnych i naukowo-badawczych i firm szkoleniowych.

Zintegrowany system obejmuje trzy rodzaje kwalifikacji:

  • kwalifikacje w oświacie oraz w szkolnictwie wyższym - nadawane na podstawie ustaw regulujących działania systemu oświaty oraz systemu szkolnictwa wyższego. Będą to kwalifikacje pełne oraz kwalifikacje cząstkowe (kwalifikacje wyodrębnione w zawodach szkolnych). Ten rodzaj kwalifikacji jest włączony do ZSK z mocy ustawy;
  • kwalifikacje „uregulowane”, które są nadawane na podstawie innych przepisów prawa (poza formalną edukacją). Są to wyłącznie kwalifikacje cząstkowe. Ustawa nałożyła na wszystkich ministrów obowiązek dokonania przeglądu kwalifikacji uregulowanych należących do ich działów administracji rządowej, w celu ustalenia, które z nich powinny być włączone do zintegrowanego systemu;
  • kwalifikacje „rynkowe” nadawane bez podstawy w przepisach powszechnie obowiązującego prawa. Są to również wyłącznie kwalifikacje cząstkowe.

O włączeniu do ZSK kwalifikacji uregulowanych oraz kwalifikacji rynkowych należących do określonego działu administracji rządowej decyduje minister odpowiedzialny za dany dział, natomiast ustawa określa sposób włączania kwalifikacji uregulowanych i rynkowych do tego systemu. Są także przepisy na okres przejściowy umożliwiające szybkie włączenie do ZSK kwalifikacji uregulowanych, które istniały przed wejściem w życie ustawy.

Ustawa wprowadziła również Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji (ZRK) jako publiczny rejestr funkcjonujący w systemie teleinformatycznym. Rejestr prowadzony jest przez Instytut Badań Edukacyjnych i obejmuje wszystkie kwalifikacje włączone do ZSK. Jest rejestrem jawnym, co oznacza, że gromadzone informacje o kwalifikacjach są powszechnie dostępne za pośrednictwem portalu internetowego i mają być systematycznie aktualizowane. Obecnie w rejestrze dostępne są tzw. kwalifikacje pełne, tj. te które zdobywa się w systemie oświaty lub szkolnictwa wyższego. W najbliższym czasie rejestr będzie się zapełniał tzw. kwalifikacjami cząstkowymi, przede wszystkim rynkowymi, które można zdobywać w sposób pozaformalny.

Obecnie w rejestrze kwalifikacji funkcjonuje w 1741 podmiotów, w tym 26 w województwa lubuskiego oraz 9626 nadanych kwalifikacji.

W każdym z województw działają doradcy regionalni ZSK.
Poniżej kontakt do doradców lubuskich:
Sławomir Kozieł, tel. +48 573 444 595, e-mail: s.koziel@ibe.edu.pl
Agnieszka Demichowicz, tel. +48 573 444 596, e-mail: a.demichowicz@ibe.edu.pl

Szczegółowe informacje na temat Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji dostępne są na stronach: kwalifikacje.gov.pl oraz kwalifikacje.edu.pl.

Generuj PDF Generuj dokument Word