Aktualności

Sytuacja finansowa w lubuskich samorządach i gospodarstwach domowych


Nowe opracowania sygnalne pt.: „Budżety jednostek samorządu terytorialnego w województwie lubuskim w 2017 r.” oraz „Budżety gospodarstw domowych w województwie lubuskim w 2017 r.” są już dostępne na stronie zielonagora.stat.gov.pl.

Badanie dotyczące jednostek samorządu terytorialnego zawiera informacje o dochodach, wydatkach oraz wynikach budżetów lubuskich JST i przygotowane zostało na podstawie sprawozdań resortowych wprowadzonych rozporządzeniem Ministra Finansów.

Z analizy wynika, że w 2017 r. wynik budżetów JST ukształtował się na poziomie 28,7 mln zł, co stanowiło 0,5% ogółu dochodów JST. Najwyższy wynik wśród lubuskich gmin uzyskała gmina miejska Nowa Sól – ponad 13,4 mln zł, a wśród powiatów i miast na prawach powiatów – Zielona Góra (ponad 38,5 mln zł).

Dochody i wydatki jednostek samorządu terytorialnego w 2017 r. wzrosły w porównaniu z poprzednim rokiem. Ogólny wynik budżetów JST był dodatni, jednak nadwyżka dochodów nad wydatkami była niższa niż przed rokiem. W 2017 r. dochody JST wyniosły 5972,1 mln zł (5874 zł w przeliczeniu na 1 mieszkańca), tj. wzrosły w porównaniu z poprzednim rokiem o 10,2%. Głównym źródłem dochodów budżetów jednostek samorządu terytorialnego są dochody własne, które w 2017 roku stanowiły 45,7% ogółu dochodów budżetów JST (w 2016 r. - 45,8%). Kolejne 31,1% stanowiły dotacje, a 23,2% - subwencja ogólna.

Najwyższe dochody ogółem wśród gmin uzyskała gmina miejska Nowa Sól (ponad 167,3 mln zł) oraz gmina miejska Żary (ponad 162,7 mln zł) – gmina ta uzyskała także najwyższą w województwie wartość wydatków ogółem (ponad 167,5 mln zł). Natomiast w przeliczeniu na 1 mieszkańca najwyższy dochód ogółem wykazała gmina miejska Łęknica (5 656,73 zł), a najwyższe wydatki – gmina Lubrza (5 929,71 zł).

W 2017 r. wydatki JST wyniosły 5943,4 mln zł (5846 zł w przeliczeniu na 1 mieszkańca), tj. o 14,6% więcej niż w 2016 r., przy czym wydatki majątkowe wzrosły o 56,1% w porównaniu z poprzednim rokiem, a wydatki bieżące o 9,2%. Najwięcej środków JST przeznaczają na wydatki w dziale oświata i wychowanie, a także w dziale rodzina. Relatywnie wysoki udział wydatków gmin był w działach: administracja publiczna, transport i łączność, a także pomoc społeczna. Miasta na prawach powiatu również najwięcej środków przeznaczają na wydatki w działach oświata i wychowanie oraz rodzina, a także transport i łączność, pomoc społeczna. Powiaty najwięcej środków wydatkowały w działach oświata i wychowanie oraz transport i łączność. Z kolei wydatki województwa koncentrowały się głównie w działach: transport i łączność, administracja publiczna, rolnictwo i łowiectwo oraz ochrona zdrowia.
Opracowanie do pobrania znajduje się TUTAJ

Opracowanie pt.: „Budżety gospodarstw domowych w województwie lubuskim w 2017 r.” ukazuje, że sytuacja materialna gospodarstw domowych w województwie lubuskim poprawiła się.

Badaniu poddano 993 gospodarstwa. Przeciętne gospodarstwo domowe składało się z 2,57 osób - liczba ta zmniejszyła się zarówno w skali roku jak i w porównaniu z 2010 r., odpowiednio: o 1,2% i 10,1%.
Na przestrzeni roku nastąpił wzrost dochodu rozporządzalnego przy jednoczesnym spadku wydatków na osobę w gospodarstwie domowym. Przeciętny dochód rozporządzalny na osobę ukształtował się na poziomie 1591,21 zł i był wyższy o 6,2% niż przed rokiem, natomiast przeciętne miesięczne wydatki na osobę w gospodarstwie domowym obniżyły się o 2,6% i wyniosły w 2017 roku 1131,36 zł. Wzrosła nadwyżka dochodów nad wydatkami, co dało gospodarstwom domowym większe możliwości oszczędzania. Gospodarstwa domowe były lepiej wyposażone w dobra trwałego użytkowania nowej generacji, a zwłaszcza: smartfony, zmywarki do naczyń, zestawy kina domowego.

W porównaniu z rokiem 2016 miesięczne wydatki Lubuszan były niższe o 2,6%, ich obniżenie zaobserwowano w grupie wydatków związanych z transportem, zakupem odzieży i obuwia, opłaceniem usług łączności, mniej wydano również na napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe oraz na opłaty związane z użytkowaniem mieszkania lub domu i korzystaniem z nośników energii. Natomiast więcej środków, niż w 2016 r. pochłonęły wydatki na wyposażenie mieszkania i prowadzenie gospodarstwa domowego, restauracje i hotele, rekreację i kulturę, zakup żywności i napojów bezalkoholowych, edukację oraz zdrowie. Warto nadmienić, że za większość tych towarów i usług przeciętny Lubuszanin zapłacił średnio mniej niż jego odpowiednik w Polsce.

Wzrost dochodów, przy jednoczesnym zmniejszeniu wydatków i zwiększeniu oszczędności przełożyły się na lepszą ocenę aktualnej sytuacji finansowej gospodarstw domowych. W 2017 r., jako raczej dobrą albo bardzo dobrą swoją sytuację materialną postrzegało 39,3% gospodarstw domowych, natomiast jako raczej złą albo złą – 12,2%, podczas gdy w 2016 r. odpowiednio: 34,2% i 16,3%.
Opracowanie do pobrania znajduje się TUTAJ

Generuj PDF Generuj dokument Word