Aktualności

Szkolnictwo wyższe


W lipcu br. po przeprowadzeniu konsultacji społecznych Zarząd Województwa Lubuskiego przyjął dokument pn. „Kierunki rozwoju szkolnictwa wyższego w województwie lubuskim do roku 2030”.

Dokument powstał jako wynik współpracy nieformalnej Grupy roboczej ds. opracowania kierunków rozwoju szkolnictwa wyższego w województwie lubuskim, w której obok przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego brali udział także przedstawiciele lubuskich uczelni wyższych, samorządów miast akademickich (Gorzów Wielkopolski, Zielona Góra), instytucji rynku pracy, statystyki publicznej, a także eksperci zewnętrzni.

Dokument ma charakter koordynacyjny - jego celem jest zapewnienie efektywnej integracji i spójności działań na rzecz poprawy szkolnictwa wyższego w województwie lubuskim. Stanowić on będzie zarówno dla władz samorządowych województwa, uczelni wyższych, jak i samorządów miast akademickich wsparcie procesów decyzyjnych i ułatwi ukierunkowanie zharmonizowanych działań w kontekście zdiagnozowanych wyzwań i ograniczonych zasobów  finansowych.

Zgodnie z założeniami dokumentu Zarządzeniem Marszałka Województwa Lubuskiego powołano Lubuski Zespół ds. Szkolnictwa Wyższego (LZSZW), który zajmował się będzie koordynacją przedsięwzięć podejmowanych na rzecz rozwoju szkolnictwa wyższego zgodnie z zapisami „Kierunków rozwoju szkolnictwa wyższego w województwie lubuskim do roku 2030”, w szczególności:

  • opracowywanie projektu rocznego planu działań,
  • zbieranie i wymiana informacji na temat prowadzonych działań, ich ocena i wypracowanie rekomendacji dotyczących tempa, efektywności ich realizacji oraz składanie propozycji nowych rozwiązań,
  • opracowywanie rocznego raportu monitorującego.

Członkami Zespołu są przedstawiciele Departamentów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego Wojewódzkiego, lubuskich uczelni wyższych, lubuskich samorządów studenckich i doktoranckich, samorządów lubuskich miast akademickich – Zielonej Góry i Gorzowa Wielkopolskiego, lubuskich organizacji pracodawców, Urzędu Statystycznego w Zielonej Górze oraz Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze.

Generuj PDF Generuj dokument Word