Aktualności

Regiony Polski 2018


Folder „Regiony Polski 2018” jest kolejną edycją opracowania wydawanego z częstotliwością roczną od 2007 r. Publikacja zawiera szereg informacji charakteryzujących sytuację społeczno-gospodarczą makroregionów, regionów i województw, tempo zmian w ostatnich latach oraz relacje w stosunku do przeciętnych wielkości dla kraju. Wybrane kategorie ekonomiczne przedstawiono w ujęciu dynamicznym.
Polska została podzielona statystycznie na 7 makroregionów. Zgodnie z nowym podziałem statystycznym NUTS województwo lubuskie znajduje się w Makroregionie Północno-Zachodnim, razem z województwem wielkopolskim oraz zachodniopomorskim.
 
Województwo lubuskie w 2017 r. zamieszkiwało 1016,8 tys. osób. Odnotowany w 2017 r. wskaźnik przyrostu naturalnego wyniósł 0,0 ‰ i uplasował Lubuskie na siódmym miejscu wśród województw, przy czym jest równy średniej krajowej oraz średniej UE27.
 
Natomiast saldo migracji wewnętrznych i zagranicznych na pobyt stały w regionie lubuskim było ujemne -0,9 (11. pozycja wśród województw egzekwo z woj. śląskim). Współczynnik dzietności wynosił 1,43 i był nieznacznie niższy od średniej krajowej plasując województwo lubuskie na 6. miejscu wśród wszystkich województw.
 
Stopa bezrobocia wg BAEL wynosiła w 2017 r. 3,6%, co dało regionowi 3. miejsce wśród województw. Natomiast wskaźnik zatrudnienia wynosił 53,5 %, dając lubuskiemu 6. pozycję.
 
Najwięcej osób w Lubuskiem zatrudnionych było w usługach (59%, 4. pozycja wśród wszystkich województw, przy średniej krajowej 57,9%), przemyśle i budownictwie (32,6%, miejsce 7. wśród wszystkich województw, przy średniej krajowej 31,5%) oraz w rolnictwie, w tym leśnictwo, łowiectwo i rybactwo (8,2%, pozycja 12. wśród wszystkich województw).
 
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w usługach było jednym z najniższych w kraju (15. pozycja wśród województw), lepsza sytuacja dotycząca wynagrodzeń była w sektorze przemysłu i budownictwa (11. pozycja wśród województw), natomiast w rolnictwie zarobki były najwyższe, nawet od średniej krajowej (3. pozycja wśród województw).
 
Przeciętne miesięczne wydatki Lubuszan na 1 osobę w gospodarstwie domowym wynosiły 1131,36 zł (8. pozycja wśród województw). W Makroregionie Północno-Zachodnim lubuszanie najwięcej środków przeznaczyli na żywność i napoje bezalkoholowe, mieszkanie oraz rekreację i kulturę.
 
Duża powierzchnia woj. lubuskiego to teren o szczególnych walorach przyrodniczych prawnie chronionych tj. ponad 540 tys. ha, co stanowi prawie 39% powierzchni ogólnej (6. pozycja wśród województw). W lubuskim odprowadza się najmniej ścieków przemysłowych i komunalnych wymagających oczyszczania, do wód lub do ziemi (1. pozycja wśród województw). Występuje jedna z najniższych emisji zanieczyszczeń powietrza z zakładów szczególnie uciążliwych dla czystości powietrza (gazowych bez dwutlenku węgla 8,7 tys. t. - 1. miejsce wśród województw; pyłowych 0,9 tys. t. - 3. miejsce wśród województw).
 
Więcej danych znajduje się w publikacji „Regiony Polski 2018” do pobrania tutaj
 
Generuj PDF Generuj dokument Word