Aktualności

Lubuska demografia


Urząd Statystyczny w Zielonej Górze opublikował raport o sytuacji demograficznej województwa lubuskiego w roku 2017.

Według danych przedstawionych w publikacji w końcu grudnia 2017 r. liczba ludności województwa lubuskiego wyniosła 1016,8 tys., tj. o 0,5 tys. mniej niż przed rokiem. Rok 2017 był piątym z kolei, w którym odnotowano spadek liczby ludności po okresie względnej równowagi w latach 2010-2012. Zmniejszenie to było spowodowane przede wszystkim odpływem migracyjnym ludności. Przyrost naturalny był wprawdzie dodatni, ale jego poziom był niski.

Liczba mieszkańców miast w porównaniu z poprzednim rokiem zmniejszyła się o 0,7 tys. i wyniosła 659,7 tys. W odniesieniu do 2010 r. liczba ludności w miastach wzrosła o 9,9 tys. (o 1,5%), w głównej mierze w wyniku połączenia gminy wiejskiej Zielona Góra z miastem Zielona Góra. Na wsi w końcu 2017 r. liczba ludności wyniosła 357,1 tys., tj. o 0,2 tys. więcej niż przed rokiem.

Najliczniejsze wśród 42 miast województwa lubuskiego są miasta na prawach powiatu: Zielona Góra (139,8 tys. osób w 2017 r.), Gorzów Wlkp. (124,3 tys.), oraz miasta: Nowa Sól (39,1 tys.), Żary (37,9 tys.), Żagań (26,1 tys.) i Świebodzin (22,0 tys.). W grupie większych miast liczących poniżej 20 tys. znajdują się także: Międzyrzecz (18,3 tys.), Kostrzyn nad Odrą (17,9 tys.), Sulechów (17,0 tys.), Słubice i Gubin (po ok. 16,8 tys.). Najmniejszym lubuskim miastem jest Szlichtyngowa, która liczy 1,3 tys. mieszkańców i zajmuje 5. miejsce na liście najmniejszych miast w Polsce. Tuż obok znajduje się miasto Lubniewice (2,0 tys.), oraz Trzciel, Łęknica i Torzym liczące po ok. 2,5 tys. mieszkańców.
Najwięcej ludności województwa mieszka w miastach na prawach powiatu, w Zielonej Górze i Gorzowie Wlkp. – łącznie 264,1 tys. osób, tj. 26,0% ogólnej liczby mieszkańców.

Rezultatem przemian w procesach demograficznych, a przede wszystkim trwającej od początku lat 90-tych ub. wieku głębokiej depresji urodzeniowej, są zmiany w liczbie i strukturze ludności według wieku. Analizując strukturę ludności w podziale na ekonomiczne grupy wieku zauważa się, że w stosunku do 2010 r., w 2017 r. udział liczby osób młodych w wieku przedprodukcyjnym zmniejszył się o 1,0 p. proc. do poziomu 18,1%, natomiast odsetek ludności w wieku poprodukcyjnym wzrósł o 5,2 p. proc. do 20,3%. Pod względem odsetka osób w wieku poprodukcyjnym województwo lubuskie uplasowało się na 6. Miejscu wśród województw (licząc od najmniejszej wartości). Dla porównania, w kraju udział ludności w wieku poprodukcyjnym w ogóle ludności wyniósł 20,8%.
Ciekawą miarą jest indeks starości, który określa relacje międzypokoleniowe, tj. liczbę dziadków (osób w wieku 65 lat i więcej)przypadających na 100 wnuków (osoby do 15 roku życia). W 2017 r. w województwie lubuskim wartość indeksu starości wynosiła 94,0, w kraju 111,9. Dla porównania w 2010 r. wartość indeksu starości dla województwa lubuskiego była znacznie niższa i wyniosła 75,9.

Demograficzna wizja województwa lubuskiego, która wyłania się z prognozy ludności na lata 2014-2050, nie jest optymistyczna. Przy obecnych tendencjach w ruchu naturalnym i wędrówkowym ludności regionu, województwo lubuskie czeka stopniowy ubytek liczby ludności oraz znaczące zmiany w strukturze wieku jego mieszkańców. Przewidywane zmiany wydają się być nieuchronne, gdyż wynikają z „nowej demografii” Polski. Charakteryzują ją przede wszystkim bardzo niska liczba urodzeń, utrzymująca się po gwałtownym jej spadku po wyżowym okresie połowy lat 80-tych ub. wieku oraz bardzo niskie wartości współczynnika dzietności. Zgodnie z prognozą – w 2050 r. liczba ludności województwa lubuskiego wyniesie 878,6 tys. W porównaniu z 2013 r. (rok bazowy) oznacza to zmniejszenie populacji województwa o 14,0%.

Raport Sytuacja demograficzna województwa lubuskiego w roku 2017 dostępny jest tutaj

Źródło: Sytuacja demograficzna województwa lubuskiego w roku 2017, Urząd Statystyczny w Zielonej Górze, Zielona Góra 2018.


Generuj PDF Generuj dokument Word