Aktualności

Konsultacje projektu dokumentu "Kierunki rozwoju szkolnictwa wyższego w województwie lubuskim do roku 2030"


Niekorzystne tendencje demograficzne, silna konkurencja międzyuczelniana i zmiany formalno-prawne, to największe wyzwania przed jakimi stoją obecnie lubuskie uczelnie. Dlatego szkolnictwo wyższe w naszym regionie wymaga wsparcia – wsparcia ukierunkowanego.

Zarząd Województwa Lubuskiego dostrzegając niepokojące sygnały dotyczące obecnego
i przyszłego funkcjonowania szkolnictwa wyższego, postanowił podjąć środki zaradcze, których pierwszym efektem jest opracowanie projektu „Kierunków rozwoju szkolnictwa wyższego w województwie lubuskim do roku 2030”- dokumentu o charakterze koordynacyjnym, który 5 czerwca został przyjęty przez Zarząd celem skierowania go do konsultacji społecznych.

Dyskusję nad rozwojem lubuskich uczelni zapoczątkowano już w październiku 2016 r. na posiedzeniu Rady ds. Rozwoju Regionu. Następnie powołano Grupę roboczą ds. opracowania kierunków rozwoju szkolnictwa wyższego w województwie lubuskim, która składa się z przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego, uczelni wyższych, statystyki publicznej, samorządu miast akademickich oraz otoczenia społeczno-gospodarczego. W ramach prac Grupy opracowano „Diagnozę szkolnictwa wyższego w województwie lubuskim” oraz sformułowano potencjalne scenariusze rozwoju szkolnictwa wyższego. Zlecono także ekspertyzę pt. „Kierunki i perspektywy zmian szkolnictwa wyższego w województwie lubuskim”. Materiały te stały się podstawą do dyskusji i wypracowania projektu dokumentu, który zakłada określenie trzech głównych kierunków rozwoju:

  • 1. Kierunek: Atrakcyjne kształcenie, czyli koncentracja na tworzeniu atrakcyjnej oferty dydaktycznej i wsparcie dla studiujących.
  • 2. Kierunek: Wysokiej jakości nauka, czyli wzmacnianie potencjału naukowego lubuskich naukowców i pozycji uczelni.
  • 3. Kierunek: Komercjalizacja badań i wzmocnienie współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym, czyli tworzenie warunków do rozwoju innowacji i zwiększenia transferu technologii oraz zacieśnianie współpracy na linii uczelnie-biznes.

Dokument zostanie poddany szerokim konsultacjom w terminie 13.06-10.07.2018 r. Zapraszamy zatem do zapoznania się z jego treścią.

Opinie można wyrazić za pomocą formularza, przekazując go do siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze przy ul. Podgórnej 7, bądź drogą elektroniczną na adres email sekretariat.dr@lubuskie.pl. Planuje się także spotkania otwarte w Gorzowie Wielkopolskim
i w Zielonej Górze.

Zapraszamy również na spotkania konsultacyjne:

Zielona Góra, 2 lipca 2018 r., godz. 11:00,
Rektorat Uniwersytetu Zielonogórskiego, ul. Licealna 9, sala 205 (II piętro)

Gorzów Wielkopolski, 4 lipca 2018 r.,  godz. 11:00,
Biblioteka Główna Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim,
ul. Fryderyka Chopina 52, sala konferencyjna (II piętro)

Do pobrania:

Kierunki rozwoju szkolnictwa wyższego w województwie lubuskim do roku 2030 (projekt)

Diagnoza szkolnictwa wyższego w województwie lubuskim

Ekspertyza Kierunki i perspektywy zmian szkolnictwa wyższego w województwie lubuskim

FORMULARZ ZGŁASZANIA UWAG

 

Generuj PDF Generuj dokument Word