Aktualności

Pogranicze polsko-niemieckie 2016 w liczbach


Publikacja przygotowana przez Urząd Statystyczny w Zielonej Górze ma na celu porównanie potencjałów społecznych i gospodarczych sąsiadujących ze sobą obszarów przygranicznych Polski (województw: lubuskiego, zachodniopomorskiego, wielkopolskiego i dolnośląskiego) i Niemiec (landów: Berlin, Brandenburgia, Maklemburgia – Pomorze Przednie, Saksonia).
Publikacja zawiera szereg informacji dotyczących między innymi:
  • sytuacji demograficznej, omówiono szczegółowo przyrost naturalny, urodzenia żywe, zgony, współczynnik obciążenia demograficznego, medianę wieku, współczynnik dzietności, migracje;
  • prognozę ludności, w tym przeciętne dalsze trwanie życia;
  • małżeństwa, liczba zawartych małżeństw oraz średnią wieku zawierania małżeństw wg płci;
  • edukację osób dorosłych w kształceniu formalnym, pozaformalnym i nieformalnym;
  • infrastrukturę transportową obejmującą autostrady i inne drogi;
  • rynek pracy, analizie poddano aktywność zawodową ludności z podziałem na płeć, wiek, wykształcenie, przedstawiony został również wskaźnik zatrudnienia, ale również przeciętna liczba godzin przepracowanych tygodniowo i zatrudnienie według wymiaru czasu pracy czy dojazdy do pracy. Przedstawiono wskaźniki struktury zatrudnienia według statusu zawodowego, wskaźniki dotyczące bezrobocia obejmujące dynamikę liczby bezrobotnych, długotrwale bezrobotnych, strukturę i stopę bezrobocia;
  • produkt krajowy brutto.


Publikacja opracowywana jest od 2010 roku w cyklu dwuletnim. Publikacje z poprzednich lat dostępne są na poniższej stronie w zakładce „Archiwum”.

http://zielonagora.stat.gov.pl/publikacje-i-foldery/foldery/pogranicze-polsko-niemieckie-2016-w-liczbach,2,4.html

Do pobrania:

Raport „Pogranicze polsko-niemieckie 2016 w liczbach

Generuj PDF Generuj dokument Word