Aktualności

Sytuacja społeczno-gospodarcza województwa lubuskiego w 2017 r.


Publikacja przygotowana przez Urząd Statystyczny w Zielonej Górze zawiera bogaty zestaw informacji charakteryzujących sytuację społeczno-gospodarczą województwa m.in. z zakresu ludności, rynku pracy, wynagrodzeń, emerytur i rent, cen, budownictwa mieszkaniowego, produkcji sprzedanej przemysłu i budownictwa, wyników finansowych przedsiębiorstw oraz rolnictwa. Wszystkie prezentowane kategorie przedstawiono w ujęciu dynamicznym, a niektóre także w relacji do przeciętnych wielkości krajowych.

W 2017 r. po raz piąty z kolei liczba ludności w województwie lubuskim zmniejszyła się. W skali roku wzrosła liczba urodzeń oraz liczba zgonów. Przyrost naturalny był dodatni, ale jego wartość ukształtowała się na niskim poziomie. Spadła liczba nowych związków małżeńskich. Wzrosło ujemne saldo migracji na pobyt stały.  

W 2017 r. w województwie odnotowano wzrost liczby urodzeń żywych w ujęciu rocznym - o 0,6 tys. Liczba urodzeń wyniosła 10,3 tys. i zbliżyła się do poziomu zarejestrowanego w 2012 r. (10,4 tys.). Była natomiast mniejsza o 0,6 tys. w odniesieniu do 2010 r. (10,9 tys.).

W 2017 r. przeciętne zatrudnienie sektora przedsiębiorstw w województwie lubuskim osiągnęło poziom 125,5 tys. osób, tj. o 4,6% wyższy niż w poprzednim roku (w 2016 r. przeciętne zatrudnienie było o 2,5% wyższe w skali roku). W kraju wzrost przeciętnego zatrudnienia w porównaniu z  rokiem poprzednim wyniósł 4,5% (wobec wzrostu o 2,8% przed rokiem).

W końcu grudnia 2017 r. liczba zarejestrowanych bezrobotnych w powiatowych urzędach pracy województwa lubuskiego wyniosła 24,6 tys. osób i była mniejsza od notowanej przed rokiem o 24,0%, tj. o 7,8 tys. osób (wobec spadku przed rokiem w analogicznym okresie o 17,7%).

W 2017 r. w województwie lubuskim przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw wyniosło 3900,90 zł i było wyższe niż w roku poprzednim o 6,7% (wobec wzrostu o 6,1% w 2016 r. i o 4,2% w 2015 r.). W kraju notowano wzrost przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia o 5,9% do poziomu 4530,47 zł (po wzroście w 2016 r. o 3,8%).

W 2017 r. przeciętna liczba emerytów i rencistów ogółem w województwie lubuskim wyniosła 216,9 tys. osób. W ciągu roku liczba ta zwiększyła się o 1,1 tys. osób, tj. o 0,5%, przy wzroście w Polsce wynoszącym 0,3%.

W 2017 r. produkcja sprzedana przemysłu w przedsiębiorstwach o liczbie pracujących powyżej 9 osób wyniosła 34846,0 mln zł (w cenach bieżących) i była o 8,1% (w cenach stałych) wyższa od zanotowanej w roku poprzednim, kiedy notowano wzrost w skali roku o 8,6% (w 2015 r. zanotowany wzrost wyniósł 0,3%).

Produkcja budowlano-montażowa (w cenach bieżących) osiągnęła poziom 1115,8 mln zł, tj. 55,3% ogólnej produkcji sprzedanej budownictwa (wobec 47,3% przed rokiem). Wartość produkcji budowlano-montażowej wzrosła w skali roku o 16,2% (po spadku przed rokiem w analogicznym okresie o 18,7%). W kraju w skali roku zanotowano wzrost produkcji budowlano-montażowej (w cenach bieżących) o 12,9%.

Do pobrania:

Sytuacja społeczno-gospodarcza województwa lubuskiego w 2017 r.

Źródło: https://zielonagora.stat.gov.pl/

Generuj PDF Generuj dokument Word