Aktualności

Roczna ocena jakości powietrza w województwie lubuskim w 2017 r.


Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze opracował raport pt. Roczna ocena jakości powietrza w województwie lubuskim na podstawie badań imisji wykonanych w 2017 r.
Niniejszy dokument opracowano w oparciu o wyniki badań imisji zanieczyszczeń powietrza przeprowadzonych w 2017 r. na terenie województwa przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze, wg zasad określonych w art. 89 ustawy Prawo ochrony środowiska.
Celem opracowania rocznej oceny jakości powietrza jest uzyskanie informacji o stężeniach zanieczyszczeń na obszarze poszczególnych stref województwa lubuskiego w zakresie umożliwiającym:
  • dokonanie klasyfikacji stref, według określonych kryteriów (poziom dopuszczalny substancji, poziom docelowy, poziom celu długoterminowego), których wartości zostały określone w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu oraz w Dyrektywach 2008/50/WE i  2004/107/WE,
  • uzyskanie informacji o przestrzennych rozkładach stężeń zanieczyszczeń na obszarze stref, w zakresie umożliwiającym wskazanie obszarów przekroczeń wartości kryterialnych oraz określenie poziomów stężeń występujących na tych obszarach,
  • wskazanie prawdopodobnych przyczyn występowania ponadnormatywnych stężeń zanieczyszczeń w określonych regionach (w zakresie możliwym do uzyskania na podstawie posiadanych informacji).
Pomiary imisji wykazały, podobnie jak w poprzednich latach, że głównym problemem w zakresie zanieczyszczenia powietrza w województwie lubuskim są obserwowane wysokie stężenia pyłu zawieszonego PM10 oraz zawartego w nim benzo(a)pirenu przekraczające poziomy dopuszczalne i docelowe określone w przepisach. W 2017 roku został także przekroczony poziom docelowy dla arsenu zawartego w pyle zawieszonym PM10 w strefie lubuskiej.
W wyniku wykonanej oceny wszystkie strefy województwa lubuskiego zaliczono do klasy C, a tym samym wskazano do wykonania programów ochrony powietrza:
  • strefa m. Gorzów Wlkp.,
  • strefa m. Zielona Góra,
  • strefa lubuska.
Należy dodać, że dla wszystkich stref w województwie lubuskim opracowano już programy ochrony powietrza we wcześniejszych latach ze względu na przekroczenia wartości normatywnych: pyłu zawieszonego PM10 i benzo(a)pirenu oraz arsenu.
Powyższa ocena i wynikająca z niej klasyfikacja stref (wszystkie strefy zaliczone do klasy C) potwierdza konieczność kontynuacji już opracowanych programów ochrony powietrza oraz ich aktualizacji. Zasadnym jest także dalsze wykonywanie pomiarów pyłu zawieszonego (optymalnie - z wykorzystaniem referencyjnej metody wagowej) - dla monitorowania kształtowania się stężeń tego zanieczyszczenia w powietrzu na obszarze województwa i określenia efektów podejmowanych działań naprawczych.
Dokument „Roczna ocena jakości powietrza w województwie lubuskim na podstawie badań imisji wykonanych w 2017 r.” dostępny jest tutaj     

Źródło: www.zgora.pios.gov.pl

Generuj PDF Generuj dokument Word