Aktualności

Zabezpieczenie społeczne w województwie lubuskim w 2017 r.


Roczna informacja statystyczna dotyczącą obszaru zabezpieczenia społecznego w województwie lubuskim obejmuje takie obszary jak: pomoc społeczna, rynek pracy, świadczenia opiekuńcze i wychowawcze, orzekanie o niepełnosprawności.

Analizie poddano dane o liczbie osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej i świadczeń opiekuńczych, wysokości nakładów ponoszonych na świadczenia, liczbie osób bezrobotnych, wnioskach i wydanych orzeczeniach o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności oraz realizacji Programu 500plus - w 2017r.

Analiza statystyczna wykazała, że w roku 2017 w porównaniu do 2016 r.:

 • nastąpił spadek liczby osób korzystających z różnych form środowiskowej pomocy społecznej. Notuje się spadek o ponad 10% liczby osób objętych środowiskową pomocą społeczną, w tym z powodu ubóstwa o ponad 15%;
 • w 2017 r., podobnie jak w 2016 r., głównymi przyczynami przyznawania pomocy jest: ubóstwo, bezrobocie oraz niepełnosprawność i długotrwała choroba. Największy spadek klientów uzyskujących pomoc odnotowano z powodu bezrobocia;
 • w 2017 r. można zauważyć wzrost liczby osób, którym została przyznana pomoc wyłącznie w postaci pracy socjalnej. Nastąpił również spadek odsetka osób którym pomoc została przyznana w formie pieniężnej;
 • liczba świadczeniobiorców zasiłku stałego, tj. osób uprawnionych z tej formy pomocy z powodu niepełnosprawności (stopień umiarkowany, znaczny) lub z powodu wieku – zmniejszyła się o 51 osób, jednocześnie wzrosła liczba osób, które skorzystały z pomocy społecznej z powodu długotrwałej choroby lub niepełnosprawności;
 • spadła liczba osób korzystających z zasiłku okresowego o 17% i o 20% zmniejszyły się nakłady finansowe na wypłatę świadczeń. Średnio 1 świadczenie wyniosło w 2017 r. – 312 zł, a w 2016 r. – 330 zł (spadek o 5%);
 • notuje się spadek liczby osób korzystających z Programu „pomoc państwa w zakresie dożywiana” o 15%, nakłady finansowe na ten cel spadły o 5%;
 • Program 500+ przyczynił się do poprawy sytuacji materialnej lubuskich rodzin oraz zmniejszenie poziomu ubóstwa wśród rodzin z dziećmi (co potwierdza odnotowany spadek liczby korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, w tym z powodu ubóstwa);
 • na koniec grudnia 2017 r. w Powiatowych Urzędach Pracy woj. lubuskiego zarejestrowanych było 24.605 bezrobotnych i w stosunku do grudnia 2016 r. liczba bezrobotnych była mniejsza o 7.771 osób, tj. o 24% (dane WUP);
 • w 2017 r. odnotowano niewielki wzrost liczby świadczeń pielęgnacyjnych i specjalnego zasiłku opiekuńczego w porównaniu do roku 2016, spadła zaś liczba wypłaconych zasiłków pielęgnacyjnych. Ogółem wypłacono więcej o 2.188 świadczeń opiekuńczych w porównaniu do 2016 r. Ponadto wskutek wzrostu liczby świadczeń nastąpił wzrost wydatków o 6.972 tys. zł;
 • w 2017 r. odnotowano ogólny spadek liczby wpływających wniosków o wydanie orzeczenia oraz liczby wydawanych orzeczeń przez Powiatowe Zespoły do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności woj. lubuskiego;
 • nastąpił również spadek liczby wydawanych kart parkingowych oraz legitymacji osób niepełnosprawnych. Nie każdy posiadacz orzeczenia podejmuje decyzję o wyrobieniu legitymacji osoby niepełnosprawnej. Kartę parkingową wydaje się osobie niepełnosprawnej zaliczonej do znacznego albo umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, jeżeli ma znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się. Przy czym, w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, spełnianie tej przesłanki można jedynie stwierdzić wyłącznie, gdy jednym z symboli przyczyny niepełnosprawności jest 04-O, 05-R lub 10-N. Nie każde orzeczenie uprawnia zatem do otrzymania karty parkingowej.

Do pobrania:

Informacja „Pomoc społeczna, wsparcie rodzin, rynek pracy, osoby niepełnosprawne”

Źródło: www.lubuskie.uw.gov.pl

Generuj PDF Generuj dokument Word