Aktualności

Ocena Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego 2020


Sprawozdanie dotyczące oceny SRWL 2020 za lata 2012-2017 obejmuje ocenę aktualności przyjętych założeń rozwojowych, osiągnięte na danym etapie wdrażania rezultaty, postęp osiągania celów, wykorzystanie środków finansowych, działania w ramach Obszarów Strategicznej Interwencji oraz realizacji inwestycji kluczowych. Z dokumentem zapoznał się Sejmik Województwa Lubuskiego na posiedzeniu w dniu 26 lutego.

W ocenie wdrażania celów SRWL 2020 za lata 2012-2017 przyjęto podział na trzy perspektywy. Pierwsza odnosi się do analizy wskaźników statystycznych. Analiza danych statycznych z roku bazowego i bieżących danych, umożliwiła zaobserwowanie zachodzących zmian i wskazanie trendów rozwojowych. Druga perspektywa oceny została dokonana na podstawie danych uzyskanych z Krajowego Systemu Informatycznego Monitoringu i Kontroli Finansowej Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności SIMIK 07-13 oraz Centralnego Systemu Teleinformatycznego SL2014. Dla wdrażania celów operacyjnych SRWL 2020 w latach 2012-2015 najistotniejsze znaczenie miał Lubuski Regionalny Program Operacyjny 2007-2013 oraz regionalne priorytety Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, a w latach 2015-2017 Regionalny Program Operacyjny Lubuskie 2020. Na ich wdrażanie samorząd województwa miał największy wpływ. Cele strategiczne i operacyjne oceniono także pod kątem napływu do województwa lubuskiego środków z krajowych programów operacyjnych (POIG, POIiŚ i centralne priorytety POKL, POIR, POWER, POPC, a także PO Ryby i PROW). Natomiast trzecia perspektywa oceny sporządzona została na podstawie danych merytorycznych i finansowych uzyskanych z departamentów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze oraz z jednostek podległych. Szczegółowe sprawozdania w formie tabelarycznej ujęto w załącznikach.

W województwie lubuskim istnieją obszary, które rozwijają się w zadowalającym lub szybszym niż założono tempie. Szczególnie znaczące zmiany osiągnęły wskaźniki: zatrudnienia; stopy bezrobocia; absolwentów szkół wyższych na kierunkach matematycznych, przyrodniczych i technicznych; udział produkcji energii elektrycznej z OZE w produkcji energii ogółem; liczba mieszkańców w strefie dostępności drogowej Gorzowa Wlkp.; odsetek podmiotów gospodarczych posiadających dostęp do Internetu szerokopasmowego; liczba dzieci w wieku 3-5 lat w placówkach wychowania przedszkolnego jako % ogółu dzieci w tej grupie wiekowej; wskaźnik zagrożenia ubóstwem; ludność obsługiwana przez oczyszczalnie ścieków.
Widoczne słabości regionu są nieliczne, choć poprawa sytuacji nie jest zależna tylko od polityki władz samorządowych województwa. Do wskaźników, które stwarzają obraz zagrożeń zaliczyć należy m.in. udział wydatków inwestycyjnych w relacji do budżetów gmin; odsetek osób korzystających z internetu w kontaktach z administracją publiczną; nakłady na działalność B+R w relacji do PKB województwa.

Ocena wdrażania SRWL 2020 za lata 2012-2017 stanowi wstępny krok zmierzający do jej aktualizacji na co wpływ ma przyjęta w lutym 2017 r. Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju oraz prace nad wprowadzeniem nowego Systemu Zarządzania Rozwojem Polski. W tym kontekście należy podkreślić, że ocena wdrażania SRWL 2020 wskazuje, iż cel główny i cele strategiczne oraz wyzwania określone w strategii są aktualne. Należałoby zweryfikować i poddać dyskusji cele operacyjne i kierunki interwencji wraz ze wskaźnikami i narzędziami realizacji.

Do pobrania:

Ocena Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego za lata 2012-2020

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2 A

Załącznik nr 2 B

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4 A

Załącznik nr 4 B

Generuj PDF Generuj dokument Word