Aktualności

Zarządzanie i współpraca w miejskich obszarach funkcjonalnych


Wraz z pojawieniem się nowych struktur przestrzennych – miejskich obszarów funkcjonalnych (MOF), pojawiło się wyzwanie dotyczące zarządzania tymi obszarami.

Problem wynika w głównej mierze z niedopasowania nie tylko terytorialnej organizacji administracyjnej, ale i – szerzej – istniejących struktur społeczno-przestrzennych do dynamicznie zmieniających się powiązań funkcjonalnych między miastami centralnymi a ich otoczeniem.

Dostrzegając trudności administrowania MOF-ami, Obserwatorium Polityki Miejskiej Instytutu Rozwoju Miast przygotowało raport, który prezentuje:

  • diagnozę stanu współpracy między samorządowej nawiązywanej w celu lepszego zarządzania rozwojem MOF-ów oraz sposobu wykorzystywania narzędzi i stosowania rozwiązań mających za zadanie stymulowanie i intensyfikowanie takiej współpracy,
  • rekomendowane kierunki działania i konkretnych rozwiązań na podstawie wyników przeprowadzonych badań.

W ramach opracowania pod lupę wzięto współpracę międzysamorządową, jakość transportu publicznego a także zintegrowane inwestycje terytorialne.

Na potrzeby raportu skonstruowano wskaźnik współpracy inwestycyjnej obrazujący skłonność samorządu do podejmowania wspólnych projektów. Najwyższą wartością tego wskaźnika charakteryzują się obszary: białostocki, konurbacji górnośląskiej, lubelski, poznański i gorzowski. Zielonogórski zajmuje przedostatnie miejsce w kraju.

Jak wskazuje raport, Zielona Góra należy do grupy ośrodków wojewódzkich (Rzeszów, Opole)
o mniejszym potencjale ludnościowym i ekonomicznym, które problem integracji obszarów powiązanych funkcjonalnie postanowiły rozwiązać poprzez włączanie sąsiednich gmin lub ich części w swoje granice administracyjne. Jest to działanie doraźne i na krótką metę (piszą autorzy), powodujące problemy logistyczne. Ogólna ocena stopnia integracji systemu transportu publicznego w MOF-ach, wykazała, że Zielona Góra pod tym względem wypadła najgorzej w kraju. Dla porównania MOF gorzowski uplasował się na 8 pozycji.

Zintegrowane inwestycje terytorialne (ZIT) są jednym z narzędzi umożliwiających realizację polityki miejskiej w zakresie lepszego zarządzania MOF-ami ośrodków wojewódzkich. Mechanizm ten ma na celu skłonienie samorządów tworzących MOF-y do nawiązania ściślejszej współpracy i strategicznego spojrzenia na wspólne wyzwania rozwojowe. Współpracę w ramach ZIT oceniano m.in. na podstawie oszacowania, ile gmin rdzeniowych w poszczególnych MOF-ach zamierza wykonać projekt samodzielnie, a ile we współpracy z przynajmniej jedną gminą ze strefy zewnętrznej (udział projektów realizowanych w partnerstwie [%]). Przeprowadzona analiza wykazała, że współczynnik współpracy dla 6 rdzeni (w tym zielonogórskiego) jest na poziomie zerowym. Gorzowski, tak jak 7 innych rdzeni, mieści się w kategorii 0-10%.

Projekty zintegrowanych inwestycji terytorialnych (ZIT-ów) realizowane w partnerstwie rdzenia ze strefą
zewnętrzną w miejskich obszarach funkcjonalnych (MOF-ach)

Do pobrania:
Zarządzanie i współpraca w miejskich obszarach funkcjonalnych

Informację przygotował: P. Makuch

 

Generuj PDF Generuj dokument Word