Aktualności

Dobre statystyki Województwa Lubuskiego


Urząd Statystyczny w Zielonej Górze przygotował kolejne wydanie "Rocznika Statystycznego Województwa Lubuskiego" oraz publikację uzupełniającą „Województwo Lubuskie: podregiony, powiaty, gminy”.

Rocznik zawiera bogaty zestaw informacji na temat zagadnień demograficznych, gospodarczych, rynku pracy, finansów publicznych, kultury, edukacji, ochrony zdrowia, a także ochrony środowiska i bezpieczeństwa publicznego w województwie. Druga z publikacja to szeroki zestaw danych statystycznych charakteryzujących sytuację społeczno-gospodarczą województwa w ujęciu przestrzennym.

Analizując rozwój województwa lubuskiego w ostatnich latach widać wyraźne tendencje rozwojowe. Najbardziej widoczne korzystne zmiany zaszły na rynku pracy. Liczba pracujących zwiększyła się z około 292 tys. w roku 2005 do blisko 344 tysięcy w roku 2016. A stopa bezrobocia spadła z poziomu 23% do 8,6%.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w województwie lubuskim wynosiło około 2033 zł w roku 2005, a w 2016 roku 3542 zł. Liczba podmiotów gospodarki narodowej zwiększyła się z 102 tys. do blisko 112 tys.

Produkcja sprzedana przemysłu wzrosła w latach 2005-2016 o 122%.  Wynosiła ona w przeliczeniu na 1 mieszkańca w 2005 roku 14 677 zł, a w 2016 roku już 32 317zł (ceny bieżące). Sprzedaż produkcji budowlano-montażowej zwiększyła się w tym okresie w przeliczeniu na jednego mieszkańca z 1863 zł do 3885 zł (ceny bieżące).

Zwiększyła się także w latach 2005-2016 liczba dróg o tzw. twardej nawierzchni o kilkaset kilometrów (z 8056 km w 2005 roku do 8711 km w roku 2016). A liczba samochodów osobowych zarejestrowanych na 1000 ludności wzrosła z 344 w 2005 roku do 597 w 2016 roku.

Przybyło także widzów w kinach, zwiedzających w muzeach i korzystających z noclegów w obiektach turystycznych.

Niepokojące są natomiast, podobnie jak w całym kraju dane demograficzne. Wprawdzie liczba ludności wzrosła od roku 2005 o kilka tysięcy, wynosząc na koniec 2016 r. 1 mln 17 tys. mieszkańców, jednak występuje niski przyrost naturalny i ujemne saldo migracji. Zmieniła się także struktura wiekowa ludności: ubyło osób w wieku przedprodukcyjnym (z 213 tys. w roku 2005 do 184 tys. w roku 2016) i produkcyjnym (analogicznie z 660 tys. do 635 tys.), a przybyło osób w wieku poprodukcyjnym (z 136,5 tys. do 198,5 tys.).

Do pobrania:
Rocznik Statystyczny Województwa Lubuskiego 2017

Województwo Lubuskie 2017 – podregiony, powiaty, gminy

Oprac. LROT na podstawie publikacji Urzędu Statystycznego w Zielonej Górze

Generuj PDF Generuj dokument Word