Aktualności

Spotkanie informacyjne dla dotacjobiorców


W dniu 27 listopada 2017 r. w Zielonej Górze przedstawiciele gmin biorących udział w konkursie dotacji na opracowanie lub aktualizację programów rewitalizacji mogli dowiedzieć się jak prawidłowo realizować projekt oraz jakie są zasady weryfikacji programów rewitalizacji.

W spotkaniu informacyjnym wzięli udział reprezentanci 9 gmin spośród 11, którym przyznana została dotacja. Dr Magdalena Balak – Hryńkiewicz – Zastępca Dyrektora Departamentu Rozwoju Regionalnego przedstawiła informacje dotyczące prawidłowej realizacji poszczególnych przedsięwzięć projektowych, omówiła dokumenty (wytyczne, ustawy), z którymi powinien zapoznać się każdy z dotacjobiorców, przedstawiła zasady udzielania zamówień publicznych, rozliczania wydatków oraz informowania i promocji w ramach projektu, obowiązki związane ze sprawozdawczością, a także zagadnienia związane z kontrolą w projekcie.

Prezentacja dotycząca zasad realizacji i rozliczania projektów   

Druga część spotkania poświęcona była zasadom weryfikacji programów rewitalizacji, realizowanej przez Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym, prowadzący od kwietnia br. nabór otwarty programów rewitalizacji/projektów programów rewitalizacji podlegających weryfikacji pod kątem zgodności z Wytycznymi Ministra Rozwoju w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020. Uczestnicy zostali zapoznani z przebiegiem procesu oceny programów, omówione również zostały poszczególne kryteria oceny, przyjęte przez Zarząd Województwa Lubuskiego.

Prezentacja dotycząca zasad weryfikacji programów rewitalizacji

Przedstawiciele gmin mieli także możliwość wzięcia udziału w dyskusji oraz konsultacji z przedstawicielami Zespołu do spraw rewitalizacji i uzyskania odpowiedzi na pytania związane z konkursem dotacji i naborem programów rewitalizacji.

Generuj PDF Generuj dokument Word