Aktualności

Pomoc społeczna oraz opieka nad dzieckiem i rodziną w 2016 r.


Pomoc społeczna, będąca instrumentem polityki społecznej państwa przeznaczonym do wspierania osób i rodzin w trudnych sytuacjach życiowych, z którymi nie są one w stanie same sobie poradzić, podejmuje działania w sytuacjach zagrożenia podstawowych potrzeb życiowych oraz obniżenia jakości życia poniżej społecznie akceptowanego minimum. Ważnym obszarem wsparcia w tym zakresie jest rodzina, a jedną z najważniejszych zasad polityki rodzinnej w Polsce jest dobro dziecka. Polityka rodzinna realizowana jest m.in. przez zapewnienie opieki nad dzieckiem, a rodzina uzyskuje wsparcie pozwalające na jej sprawniejsze funkcjonowanie w społeczeństwie

Pomoc społeczną i politykę rodzinną organizują i realizują organy administracji rządowej i samorządowej, współpracując na zasadzie partnerstwa, z podmiotami niepublicznymi, w tym z organizacjami pozarządowymi, kościołami i związkami wyznaniowymi.

Publikacja GUS pt. „Pomoc społeczna i opieka nad dzieckiem i rodziną w 2016 roku” zawiera informacje o liczbie i strukturze placówek pomocy społecznej, ich pracownikach, wolontariuszach oraz o różnych formach udzielanej pomocy, a także o zbiorowości osób z tej pomocy korzystających. Znaczna część publikacji poświęcona jest zagadnieniom związanym z opieką nad dziećmi i młodzieżą pozbawionymi opieki rodzicielskiej (instytucjonalna i rodzinna piecza zastępcza). Przedstawiono również dane na temat żłobków i klubów dziecięcych, uzupełnione o inne formy opieki nad małym dzieckiem oraz temat adopcji. Zaprezentowano dane finansowe obrazujące skalę przekazywanego beneficjentom wsparcia finansowego oraz informację o źródłach finansowania pomocy społecznej. Istotnym uzupełnieniem są przedstawiane po raz pierwszy dane na temat finansowego wsparcia
kierowanego do rodzin z dziećmi w ramach rządowego programu „Rodzina 500 plus”.

Ponadto niniejsze opracowanie przedstawia terytorialne zróżnicowanie z podziałem na województwa wskaźników: pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, opieki nad dzieckiem do lat 3, świadczeń z programu „Rodzina 500 plus”, wspierania rodziny, adopcji czy opieki zastępczej nad dziećmi i młodzieżą.

W publikacji poddano analizie również wydatki jednostek samorządu terytorialnego. W strukturze łącznych wydatków jednostek samorządu terytorialnego zrealizowanych w zakresie pomocy społecznej w przeliczeniu na 1 mieszkańca w 2016 r. wyraźnie zwiększył się udział wydatków na pomoc kierowaną do rodzin, głównie w wyniku wprowadzenia programu „Rodzina 500+”.

W przypadku województwa lubuskiego w 2016 r. ok 65% wydatków przeznaczono dla rodzin (świadczenia wychowawcze; świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego; zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe; zasiłki stałe i wspieranie rodziny). Pomoc skierowana do instytucji (placówki opiekuńczo-wychowawcze; domy pomocy społecznej; ośrodki pomocy społecznej; żłobki) wynosiła ok 19%.

Udział świadczenia 500+ znacząco wpłynął na wzrost pomocy kierowanej do rodzin. W województwie lubuskim przeciętne wydatki na świadczenia wychowawcze z programu „Rodzina 500 plus” na mieszkańca wynosiły 415 zł. Przeciętna miesięczna liczba dzieci, na które rodziny otrzymywały świadczenie 500+ wyniosła 94,2 tys. dzieci.

Z analizy danych wynika, że w województwie lubuskim ubóstwo było najczęstszą przyczyną ubiegania się o pomoc społeczną, na drugim miejscu wpływ na to zjawisko miało bezrobocie, kolejno długotrwała i ciężka choroba, ale również niepełnosprawność. Tendencja występowania takich przyczyn jest ogólnokrajowa.


Do pobrania

„Pomoc społeczna i opieka nad dzieckiem i rodziną w 2016 roku”

Źródło: www.stat.gov.pl

Informację przygotowała Małgorzata Gogół

Generuj PDF Generuj dokument Word