Aktualności

Wydatki JST na ochronę zdrowia


4. miejsce dla województwa lubuskiego w rankingu ogólnym dotyczącym wydatków JST na ochronę zdrowia, opublikowanym przez pismo samorządu terytorialnego WSPÓLNOTA. Analiza wydatków województw w zakresie ochrony zdrowia objęła pięć czynników (rankingi cząstkowe), które stały się bazą do rankingu ogólnego, a mianowicie: I wydatki na medycynę pracy (1. miejsce dla województwa lubuskiego); II działalność fakultatywna (1. miejsce), III wydatki na ochronę zdrowia (6. miejsce); IV wydatki na lecznictwo ambulatoryjne i psychiatryczne (8. miejsce); V aktywność inwestycyjna (16. miejsce).

Województwo lubuskie zajęło pierwsze miejsce w rankingu cząstkowym, gdzie na medycynę pracę przeznaczyło średnio 4, 89 zł na 1 mieszkańca. Na przestrzeni lat nominalna wysokość wydatków ponoszonych przez samorządy wojewódzkie na ten cel kształtowała się na zbliżonym poziomie. W 2006 r. najwyższe wydatki w tym obszarze poniósł samorząd województwa lubuskiego, zaś w 2015 r. do grupy samorządów o najwyższym poziomie wydatków dołączył samorząd województwa zachodniopomorskiego i świętokrzyskiego. Trzy ww. samorządy zajmują pierwsze miejsca w rankingu wydatków na medycynę pracy: województwo lubuskie (4,81 zł/mieszkańca), województwo świętokrzyskie (2,86 zł/mieszkańca), województwo zachodniopomorskie (2,56 zł/mieszkańca). Co ciekawe, wśród 20 funkcjonujących w Polsce ośrodków medycyny pracy w województwie lubuskim oraz zachodniopomorskim działalność prowadzą dwa ośrodki. To powoduje, że w samorządach tych ponosi się relatywnie najwyższe wydatki w analizowanym obszarze.

Działalność fakultatywna województw w zakresie ochrony zdrowia została wyrażona jako stosunek wydatków w dziale 851 pomniejszonych o wydatki na szpitale (85111, 85112 oraz 85118), medycynę pracy oraz lecznictwo ambulatoryjne i psychiatryczne do liczby mieszkańców. Samorządy wojewódzkie na utrzymanie szpitali wydatkują ponad 60% swoich zdrowotnych budżetów, dlatego w rankingu ogólnym wydatki województw na utrzymanie szpitali nie zostały uwzględnione (częściowo wydatki te determinują kształt wydatków na ochronę zdrowia ogółem). Województwo lubuskie zajęło pierwsze miejsce w rankingu cząstkowym, gdzie średni poziom wydatków na działalność fakultatywną wyniósł 17,47 zł na 1 mieszkańca.

6. miejsce w rankingu cząstkowym – wydatków na ochronę zdrowia przypadło dla województwa lubuskiego, którego średnie wydatki na ochronę zdrowia na 1 mieszkańca województwa wynosiły 31,55 zł.

W latach 2006-2015 poziom wydatków ponoszonych przez samorządy wojewódzkie w obszarze lecznictwa ambulatoryjnego i psychiatrycznego zmalał prawie o połowę. Województwo lubuskie zwiększyło nieznacznie wydatki na ten cel na przestrzeni lat i znalazło się na 8. miejscu rankingu. Średnie wydatki na lecznictwo w 2015 r. na 1 mieszkańca wyniosły 1,98 zł i były wyższe od średniej krajowej 1,85 zł.

W rankingu cząstkowym w kategorii aktywność inwestycyjna nie uwzględniono wydatków województw na szpitale. Uzasadniając, że wynika to z uwarunkowań historycznych związanych z lokalizacją szpitali w dużych ośrodkach miejskich, co z kolei wpływa na wzrost migracji pacjentów i zróżnicowanie poziomu wydatków (na co wojewódzkie nie mają zasadniczego wpływu). Podkreślono jednocześnie, że wśród wszystkich szczebli administracji samorządowej, województwa ponosiły w latach 2006–2015 najwyższe wydatki o charakterze inwestycyjnym. Województwo Lubuskie w zakresie aktywności inwestycyjnej wykazało najwyższe wydatkowanie środków właśnie na szpitale.

Inwestycje w zdrowie są zasadniczym priorytetem Zarządu Województwa. Wojewódzki Szpital Kliniczny im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze sp. z o.o. został przekształcony w Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze sp. z o.o. Utworzenie na jego bazie pierwszej w regionie kliniki wpłynęło na zwiększenie dostępności do usług medycznych dla pacjentów oraz dało możliwość utworzenia nowoczesnej bazy naukowej dla potrzeb kształcenia studentów Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Zielonogórskiego. Rozpoczęto także działania na rzecz powstania Centrum Zdrowia Matki i Dziecka w Zielonej Górze. W Gorzowie Wielkopolskim po przekształceniu Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. w spółkę kapitałową z jednoczesnym jego oddłużeniem zainwestowano m.in. w Ośrodek Radioterapii, który skupia w jednym miejscu wszystkie poradnie związane z leczeniem onkologicznym. Ponadto samorząd wojewódzki finansuje w połowie budowę Bazy Lotniczego Pogotowia Ratunkowego HEMS w Gorzowie Wlkp. Planowany termin zakończenia inwestycji to 2018 rok.

Do pobrania:

„Wydatki JST na ochronę zdrowia – ranking 2017”

Źródło: www.wspolnota.org.pl

Informację przygotowała Małgorzata Gogół

Generuj PDF Generuj dokument Word