Aktualności

Lubuski Przegląd Regionalny 2017


Lubuskie Regionalne Obserwatorium Terytorialne i Lubuski Ośrodek Badań Regionalnych Urzędu Statystycznego w Zielonej Górze przygotowały wspólnie kolejną edycję Przeglądu Regionalnego. Opracowanie zawiera charakterystykę sytuacji społeczno-gospodarczej województwa lubuskiego za 2016 rok. W materiale wykorzystano dane statystyki publicznej oraz dostępne analizy, raporty, ekspertyzy, jak również materiały otrzymane z departamentów merytorycznych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze i innych instytucji regionalnych.

Najbardziej optymistycznie rysuje się sytuacja na rynku pracy. Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności wykazało, że w 2016 r. przeciętna liczba ludności aktywnej zawodowo w wieku 15 lat i więcej
w województwie lubuskim liczyła 448 tys. osób (o 7 tys. osób więcej niż w roku poprzednim), co stanowiło 2,6% ludności aktywnej zawodowo w Polsce. Wskaźnik zatrudnienia ludności w wieku 15 lat i więcej rósł w kolejnych latach omawianego okresu, z 49,2% w 2013 r. do 53,0% w 2016 r., osiągając po raz pierwszy w historii województwa lubuskiego poziom wyższy od przeciętnej wartości w kraju. Stopa bezrobocia wg BAEL wyniosła w 2016 r. 4,7% i był to najniższy wskaźnik w Polsce.

W 2016 r. nastąpiła wyraźna poprawa sytuacji gospodarstw domowych w województwie lubuskim, co znalazło odzwierciedlenie w znaczącym zmniejszeniu się zasięgu ubóstwa. W porównaniu z 2013 r. stopa ubóstwa relatywnego zmniejszyła się o 6 p. proc.

Niekorzystne zmiany w strukturze demograficznej ludności niosą określone konsekwencje, jak np. spadek liczby studentów – w 2016 r. w województwie funkcjonowało 6 uczelni wyższych (w tym 3 uczelnie państwowe), a kształciło się na nich 15 tys. studentów.

Więcej informacji o sytuacji regionu znajduje się w opracowaniu dostępnym tutaj.

Generuj PDF Generuj dokument Word